Steunpakket voor leerachterstand in onderwijs

Het kabinet trekt 8,5 miljard uit om in de komende 2,5 jaar de leerachterstanden van kinderen weg te werken. Dit om de huidige generatie dezelfde kansen te bieden als de generatie die zonder pandemie naar school ging. Elke basisschool ontvangt gemiddeld 180.000 euro extra, iedere middelbare school gemiddeld 1,3 miljoen. Met dat geld kunnen scholen leerlingen die het extra lastig hebben helpen.

Door de coronamaatregelen neemt de kwetsbaarheid van sommige kinderen toe. Kinderen die in het kader van passend onderwijs juist nu baat hebben bij extra ondersteuning, nadat zij meer uit het zicht zijn geraakt en een leerachterstand hebben opgelopen. Minister Slob geeft aan dat er met dit ondersteuningsprogramma gericht gekeken wordt naar “wat elke leerling nodig heeft om de pijn te verzachten”. Daardoor kunnen scholen zelf de keuze maken waar ze het geld aan besteden. Scholen kunnen voor de zomer een plan indienen en in schooljaar 2021/2022 starten met de uitvoering.

Ondersteuning MEE

Maar wat kunnen scholen allemaal doen? MEE biedt een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen (weer) in beeld komen en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben om mee te kunnen doen in het onderwijs.

Maatregelen funderend onderwijs:

3.1 Iedere school krijgt middelen voor een eigen schoolprogramma
“Het programma moet vooral maatwerk bieden, zodat leerlingen precies die ondersteuning krijgen die zij nodig hebben”, aldus het Nationaal Programma Onderwijs, waarin het steunpakket is uitgewerkt. “Intensieve ondersteuning en begeleiding van leerlingen” maakt onderdeel uit van de menukaart, evenals “extra ondersteuning in de klas” voor de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Voor deze interventies kunnen scholen geld aanvragen. “Zonder plan geen geld”, aldus Slob. Waar te beginnen? MEE biedt op dit vlak een aantal concrete mogelijkheden om ervoor te zorgen dat kwetsbare kinderen (weer) in beeld komen en de ondersteuning op maat krijgen die zij nodig hebben:

  • Schoolmaatschappelijk werk: een schoolmaatschappelijk werker kent de uitdagingen en leefwereld van kwetsbare leerlingen. Hij/zij is laagdrempelig aanwezig op school, vervult een brugfunctie tussen onderwijs, gezin en hulpverlening/zorg en kan direct ondersteunen bij het vlot trekken van een stagnerende ontwikkeling van een leerling. De schoolmaatschappelijk werkers van MEE hebben daarbij specifieke deskundigheid van kwetsbare leerlingen met een (niet-zichtbare) beperking, zoals autisme, PDD-NOS, ADHD, licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel en kennen uitdagingen op het gebied van bv. mediawijsheid, sociale vaardigheden, weerbaarheid of omgang met seksualiteit en relaties. Lees meer >
  • Meedoen in het onderwijs: samen met leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers en ouders werken we aan de ontwikkeling van het kind. Het doel is dat ieder kind kan meedoen en met plezier naar school kan gaan. Dit doen wij aan de hand van een ondersteuningsplan op maat dat wordt opgemaakt na een observatie. Dit project is als geen ander gericht op kansengelijkheid in het onderwijs. Lees meer >

Het programma richt zich op de “brede ontwikkeling van kinderen, hun cognitieve ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling”. Wat kan nog meer helpen?

  • Integrale Vroeghulp: samenwerking van organisaties die hulp bieden aan ouders met jonge kinderen met (een vermoeden van) ontwikkelings- of gedragsproblemen. Iedere organisatie brengt haar eigen deskundigheid mee, we bekijken de situatie van verschillende kanten. Ouders vinden hier een luisterend oor en krijgen snel gericht antwoord op vragen. Lees meer >

3.2 Extra onderwijs en begeleiding
Het Programma biedt financiële ruimte voor het volgen van extra lessen, bijvoorbeeld in verlengde schooldagen, weekenden of vakanties. “Facultatief voor leerlingen, maar leerlingen die hier baat bij hebben zullen hiertoe door hun school wel extra worden gestimuleerd. Dergelijke lessen kunnen worden verzorgd door leraren van de eigen school of door derden, onder verantwoordelijkheid van de school.” MEE kan op specifieke thema’s rondom kwetsbare leerlingen gastlessen en cursussen verzorgen:

  • Gastlessen en cursussen: bespreekbaar maken van en aan de slag met onderwerpen in de klas waar kwetsbare leerlingen in het bijzonder baat bij hebben, zoals seksualiteit en relaties, mediawijsheid, vergroten van weerbaarheid of sociale vaardigheden van kwetsbare leerlingen. Lees meer >

3.5 Maatregelen voor specifieke groepen
Voor o.a. het speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs worden specifieke maatregelen genomen. Zo wordt het budget van de samenwerkingsverbanden verhoogd, omdat leerlingen naar verwachting langer in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar school gaan. Bovengenoemde mogelijkheden bieden juist ook voor deze vormen van onderwijs concrete interventies om hiermee aan de slag te gaan.

Maatregelen mbo en hoger onderwijs:

4.1 De aansluiting arbeidsmarkt en bedrijfsleven
De jeugdwerkloosheid loopt door corona sterk op, het programma richt zich ook hier op. “Het is van groot belang dat studenten hun weg naar werk zo soepel mogelijk vinden.” Om die reden wordt de maatregel ‘aanpak jeugdwerkloosheid’ voortgezet. “Dit betekent dat er extra begeleiding en nazorg door scholen en gemeenten blijft voor jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en voor mbo-studenten die een moeilijke start op de arbeidsmarkt hebben.”

  • Toekomstcoach: individuele ondersteuning van jongeren die vast dreigen te lopen in het onderwijs en andere levensgebieden. De toekomstcoach werkt doelgericht met de jongere op basis van een eigen toekomstplan, is de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen, biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen en bewaakt voor iedereen de samenhang. De toekomstcoach weet dat vastlopen in het onderwijs vaak niet op zichzelf staat, kijkt naar en ondersteunt waar nodig op alle leefgebieden die van invloed zijn op het functioneren en betrekt het netwerk om de jongere heen voor een duurzaam resultaat. Lees meer > 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw school >

Contact