Cliëntondersteuning

Deze informatie is bedoeld voor professionals en organisaties. Wil je als inwoner ondersteuning van MEE? Klik dan rechts op deze pagina bij ‘MEE in uw gemeente’ de gemeente aan waar je woont om te zien wat MEE voor je kan betekenen.

Effectieve ondersteuning van diegenen die (nog) niet volledig zelfredzaam zijn en/of kunnen participeren is onmisbaar binnen een inclusieve samenleving. MEE levert daarom onafhankelijke cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers in opdracht van gemeenten (vanuit de uitvoering van de Wmo) en zorgkantoren (vanuit de uitvoering van de Wlz). Zodat ook zij optimaal mee kunnen doen naar vermogen.

De kern van de functie cliëntondersteuning  is: burgers moeten altijd een beroep op iemand kunnen doen, waarvan zij zeker weten dat die – uitsluitend in hun belang – effectief kan ondersteunen bij het verkrijgen van regie over het hele eigen leven, en daarmee het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Het te allen tijde gratis kunnen inschakelen van een cliëntondersteuner op alle levensgebieden is dan ook opgenomen als recht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  en de Wet Langdurige zorg (Wlz). Als algemene voorziening, zonder toegang of doorverwijzing*. Cliëntondersteuning is daarmee voor burgers één van de ‘checks en balances’ in het overheidsbeleid. Liefst niet door steun bij bezwaren achteraf, maar door preventief mensen te helpen zelf (weer) grip te krijgen op hun leven. Of het nu gaat om opvoeding en ontwikkeling, leren en werken, samenleven en wonen of bijvoorbeeld regelgeving en geldzaken.

Niet wat, maar waarom, hoe en waar
Afhankelijk van de vraag van de burger, de plaats en het moment waarop de burger de cliëntondersteuner treft, kunnen de ondersteuningsactiviteiten van de cliëntondersteuner verschillen. Niet wat de ondersteuner doet is bepalend, maar wel vanuit welke rolopvatting, positie en doel. De cliëntondersteuner kan dan ook opereren vanuit verschillende vindplekken, zoals gemeentelijke teams en CJG’s, als ook rechtstreeks (niet alleen professioneel onafhankelijk, maar ook voor de burger zichtbaar organisatorisch onafhankelijk van financiers zoals gemeenten en zorgkantoren). Daarnaast kan de mate waarin specifieke groepen burgers behoefte hebben aan cliëntondersteuning, de vindplaats en ondersteuningsactiviteiten beïnvloeden. Want elke burger heeft recht op cliëntondersteuning, maar met name kwetsbare burgers, veelal met een beperking, zullen een cliëntondersteuner nodig hebben.

Cliëntondersteuning van MEE
De cliëntondersteuners van MEE onderscheiden zich door:

  • De unieke, aantoonbaar effectieve en door opdrachtgevers en partners breed gewaardeerde integrale werkwijze  gebaseerd op Sociale Netwerk Versterking (SNV).
  • Jarenlange ervaring in het versterken van eigen kracht en netwerk van mensen met een beperking op alle leefgebieden.
  • Algemene én specialistische kennis op het gebied van beperkingen, waaronder (licht) verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen, chronische ziekten, niet-aangeboren hersenletsel en stoornissen in het autismespectrum. Iedere consulent is generalist en beschikt daarnaast over één of meerdere specifieke deskundigheden op een beperking of bijvoorbeeld leefgebied. De kennis wordt voortdurend doorontwikkeld  binnen de MEE-organisatie, kennisdeling staat centraal.
  • De verbindende kracht om – op basis van effectieve vraagverduidelijking – leefdomeinen, bestaande en/of nieuwe netwerken en (in)formele zorg die betrokken is of moet worden te overstijgen en met elkaar te verbinden voor een werkelijk duurzame oplossing waarin alles en iedereen samenwerkt in het belang van het gestelde doel.
  • De onafhankelijkheid ten opzichte van andere instanties als zorgaanbieders, beslisorganen van gemeenten, UWV, zorgkantoren of bijvoorbeeld onderwijs. De cliëntondersteuner neemt geen indicatiebeslissingen. Wel kan de cliëntondersteuner de burger helpen om een aanvraag te doen als dat nodig is.
  • De kennis van de (lokale) sociale kaart.
  • De inzet van ervaringsdeskundigheid  binnen zowel de collectieve als individuele cliëntondersteuning
  • De innovatiekracht, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van collectieve oplossingen voor individuele vragen en het buiten de gewaande paden zoeken van een oplossing als dat nodig is in het belang van de burger.
  • De daadkracht om echt aan te sluiten bij de leefwereld van de burger, naast hem te gaan staan en in het belang van de burger te ondersteunen in datgene wat echt nodig is om zelf verder te komen.
  • De mogelijkheid om snel te schakelen tussen stelsels en wetten  (stelseloverstijgende werkwijze uitgevoerd vanuit zowel de Wmo als de Wlz), en tussen generalisten en specialisten (MEE heeft o.a. gedragskundigen, sociaal juridische dienstverleners, arbeidsdiagnostiek en specialistische kennis op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek in huis).

Op deze manier wordt alles in werking gesteld om ervoor te zorgen dat kwetsbare burgers in staat zijn om mee te kunnen doen in de samenleving op alle vlakken.

Meer informatie? Neem contact op met één van onze projectleider.

*VNG (2017) Handreiking onafhankelijke cliëntondersteuning

MEE in mijn gemeente

Contact