Duurzaam aan het werk met de Integrale Arbeidscoach

Onderzoek* wijst uit dat minstens één op de vier werknemers een niet-zichtbare beperking heeft. Deze werknemers vallen soms op door afwijkend gedrag, verminderd functioneren, hoge uitval of een combinatie van deze zaken. Uitval of verminderd functioneren van een werknemer met een beperking wordt vaak niet veroorzaakt door het werk of de werkomgeving, maar heeft er wel veel invloed op. Dit kan leiden tot onbegrip en irritatie tussen de werkgever en de werknemer. De werkgever maakt immers meer kosten en de continuïteit op de werkvloer komt in het geding.

Omdat problemen in de privésituatie van de werknemer met een beperking vaak een belangrijke rol spelen bij verminderd functioneren op de werkvloer*, kijkt MEE – in tegenstelling tot andere dienstverleners – verder dan één leefgebied (werk).

Unieke, levensbrede aanpak
MEE heeft jarenlange ervaring in het activeren van mensen met een beperking in relatie tot het versterken van eigen kracht en netwerk, datgene wat nodig is om meedoen voor mensen met een beperking mogelijk te maken. De Melba- en jobcoach gecertificeerde Integrale Arbeidscoach van MEE is zeer ervaren in de begeleiding van mensen met een beperking, waarbij een uitdaging in het ene leefgebied vaak gerelateerd blijkt te zijn aan uitdagingen in andere leefgebieden (werk, samenleven & wonen, financiën, zorg). In opdracht van de werkgever en met toestemming van de werknemer analyseert de integrale arbeidscoach proactief alle leefgebieden die mogelijk van invloed zijn op het functioneren van de werknemer. De aanpak richt zich vervolgens ook op het domeinoverstijgend en integraal aanpakken van eventuele drempels die meedoen belemmeren. Het uiteindelijke doel is om de medewerker duurzaam inzetbaar te maken én te houden. De integrale arbeidscoach kan echter ook preventief worden ingezet, ter voorkoming van uitval of verzuim en bij re-integratie. De integrale arbeidscoach is de spil tussen alle reeds betrokken partijen.

Onderzoek* bevestigt het resultaat van een levensbrede aanpak. Zo levert iedere euro die geïnvesteerd wordt in een integrale aanpak er vier op.

Resultaten

  • Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de medewerker in relatie tot diens systeem (ondersteuning vanuit thuissituatie, netwerk, eventueel aanwezige hulpverlening, maar ook bv. collega’s; de externe factoren om iemand heen die duurzame inzetbaarheid positief kunnen beïnvloeden).
  • Inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de medeweker in relatie tot werk bij het systeem.
  • Concreet, integraal plan van aanpak dat in samenwerking met de medewerker en diens systeem is opgesteld.
  • Gecoachte medewerker voor wat betreft de eventueel ontbrekende vaardigheden die noodzakelijk zijn om het werk duurzaam te starten, hervatten en/of te behouden.

Dit wordt bereikt door effectieve vraagverduidelijking op alle leefgebieden, arbeidsonderzoek, het betrekken van het systeem bij het plan, het bezoeken van de werkgever en individuele training/coaching.

Deze integrale aanpak draagt bij aan duurzame inzetbaarheid en daarmee voorkomen van aan uitval gerelateerde kosten voor de werkgever. Uiteraard wordt het plan van aanpak geëvalueerd en indien nodig geoptimaliseerd. De resultaten worden gemeten aan de hand van vooraf gestelde doelstellingen.

Meer weten? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

* MBC ‘Levensbrede aanpak bij autisme’ (Vanuit autisme bekeken, okt. 2015); International research on inclusion of young people with disabilities (Edwin L. de Vos, 2007-2013); Duurzame inzetbaarheid van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Al-Blad 33, SDU-uitgeverij, 2012)

Contact