Ketenaanpak

De focus op preventie, schaarste in middelen en de zoektocht naar efficiëntie in de keten komen samen in een stijgende vraag naar ketenaanpak en samenwerking. In 2019 is een wetswijziging van kracht op de Wet educatie en beroepsonderwijs die tot doel heeft om alle jongeren van 12-23 jaar zonder startkwalificatie optimaal te ondersteunen in het vinden van een passende plek, dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit onderwijs, gemeenten, arbeid en zorg. Brancheorganisaties en belangenverenigingen slaan de handen ineen in actieplannen rondom verward gedrag, schuldenaanpak of bijvoorbeeld loverboyproblematiek en mensenhandel. En allianties, convenanten en verdragen op het gebied van sport en gezonde leefstijl, toegankelijkheid of kennis over specifieke doelgroepen moeten ervoor zorgen dat organisaties zich gezamenlijk inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Mensen met een beperking en ketenaanpak
In tegenstelling tot mensen zonder beperking, wordt het leven van iemand met een beperking vaker gekenmerkt door pieken en dalen, volgend op cruciale kruispunten en keuzemomenten in het leven. Overschatting en het niet kunnen overzien van de consequenties van keuzes, zorgen voor uitval en (vergaande) problematiek. Waarbij een probleem in het ene leefgebied sterk invloed heeft op andere leefgebieden. Zo krijgen veel kwetsbare jongeren die midden in de transitiefase van school naar werk zitten, geen uitkering en hebben geen indicaties voor zorg. Daardoor kunnen ze nergens op terugvallen en zijn ze bij niemand in beeld. Rond diezelfde periode verandert er voor hen ook veel in het wettelijk kader van hulp en ondersteuning én in de privé-situatie. Omdat de bovengenoemde problemen vaak hand in hand gaan, is de regierol in de driehoek zorg – onderwijs – werk van groot belang. Zowel voor de jongere zelf, maar ook voor de maatschappij.

In die stapeling van problemen ligt echter ook de oplossing: een integrale aanpak. Door een vraag of probleem niet geïsoleerd vanuit één leefgebied te benaderen, maar proactief na te gaan hoe het op alle leefgebieden gaat die van invloed zijn op het functioneren, valt er veel winst te behalen. Het oplossen van drempels op andere leefgebieden kan zodoende een positieve kettingreactie veroorzaken. Zo kunnen problemen bij de transitie van school naar werk kunnen worden voorkomen door op school te beginnen met ondersteuning en deze door te laten lopen tot in het werk. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar een baan toewerken en kan er tegelijkertijd een vinger aan de pols gehouden worden. Door de informele en formele netwerken om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van ketenaanpak?
Enkele voorbeelden:

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633, maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’ of kijk op onze themapagina www.ketenaanpakmogelijkmaken.nl

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact