Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht – Zeggenschap en eigen regie

Febe heeft niet-aangeboren hersenletsel en vertelt hoe haar ervaringen organisaties kunnen helpen om meedoen mogelijk te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van zeggenschap en eigen regie (één van de 8 kernthema’s van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking). Zo vertelt ze in dit voorbeeld vanuit haar ervaringen in de ondersteuning van andere mensen met hersenletsel. Deze ervaringen zet ze in bij gemeenten en hulpverleners voor onder andere het verkrijgen van grip op leven met een beperking.

Hoe hebben lokale samenwerkingen bijgedragen aan inclusie op het gebied van zeggenschap en eigen regie in 2017? Enkele voorbeelden..

  • De mate waarin inwoners tevreden zijn over de mate waarin zij meedoen in de samenleving is bij de afsluiting van de cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gestegen met gem. 1,5 punt op een schaal van 1-10 ten opzichte van de start (28%)*.
  • Het rapportcijfer dat inwoners hun situatie geven is bij de afsluiting van de cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gestegen met gem. 1,5 punt ten opzichte van de start (28%). Dit zou volgens hen gedaald zijn met 0,9 punt als er niets veranderd zou zijn na 6 maanden**.
  • Uit onderzoek blijkt dat de inzet van een Kantelcoach bij professionals in het sociaal domein, zoals wijkteams, een positief effect heeft op de bewustwording van en het betrekken van het informele netwerk***.
  • 75% van de inwoners met een Wlz-indicatie die een beroep deden op cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wlz) gaf aan dat de cliëntondersteuning heel veel geholpen heeft bij het realiseren van hun hulpvraag****.
  • 84% van de inwoners die een beroep deden op cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gaf aan dat de cliëntondersteuner geholpen heeft bij het realiseren van hun doel*****.
  • 76% van de inwoners die een beroep deden op cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gaf aan via MEE de informatie te hebben gekregen waar zij naar op zoek waren (en 15% deels)*****.
  • 83% van de inwoners die een beroep deden op cliëntondersteuning (geleverd vanuit de Wmo) gaf aan dat zij door de hulp van MEE meer vertrouwen in de toekomst hebben gekregen*****.
  • Voor inwoners die een indicatie voor langdurige zorg ontvangen en de professionals die hen ondersteunen bij de aanvraag, ontwikkelde MEE het platform www.meeroverwlz.nl met uitleg over Wlz-begrippen om de overgang van de Wmo naar de Wlz te bevorderen.
  • Waar gewerkt wordt, is er ook ruimte voor verbetering. Als lerende organisatie heeft MEE doorlopend aandacht voor het meten, evalueren en doorontwikkelen van kennis, expertise en dienstverleningsconcepten.

Zeggenschap en eigen regieZeggenschap en eigen regie
Zelfstandig leven en voorzieningenZelfstandig leven en voorzieningen
Deelname aan politiek en het openbare levenDeelname aan politiek en het openbare leven
Toegankelijkheid en mobiliteitToegankelijkheid en mobiliteit
Onderwijs en ontwikkelenOnderwijs en ontwikkelen
Cultuur, sport en vrije tijdCultuur, sport en vrije tijd
Werk en inkomenWerk en inkomen
Gezondheid en zorgGezondheid en zorg

* Gebaseerd op res. 7878 (start) en 4995 (afsluiting) metingen door middel van de Meedoen-index
** Gebaseerd op res. 7878 (start) en 4995 (afsluiting) metingen door middel van SNV-schaalvragen
*** CHE (2017), Onderzoek naar het spreken over het informele netwerk in cliëntbesprekingen van het sociaal team Ede-Zuid
**** Gebaseerd op evaluatiebrieven Wlz uit 2016; in 2017 was de respons te laag om een representatief cijfer te genereren
***** Gebaseerd op 1406 verstuurde evaluatiebrieven in 29 gemeenten met een respons van 24%

Contact