Veiligheid en justitie

Een groeiende groep mensen met een beperking komt in aanraking met politie en justitie, verslavingszorg, dwang en drang, rechtspraak, detentie en reclassering. Omdat hun beperking vaak niet herkend wordt, krijgen zij onterecht het stempel ‘onwelwillend’ of ‘verward’. Dit leidt tot miscommunicatie, probleemgedrag, herhaaldelijke conflictsituaties, frustratie bij professionals en een verhoogd risico op recidive.

Hoe kan een beperking adequater worden gesignaleerd? Hoe kan de effectiviteit van de omgang met en aanpak van mensen met een beperking verhoogd worden? Hoe kunnen inefficiëntie in het proces en onnodige kosten die hieruit voortkomen, voorkomen worden? Hoe kan er beter gewerkt worden aan de basisvoorwaarden voor re-integratie? En een goede aansluiting op de maatschappij?

Door de kennis omtrent mensen met een beperking te koppelen aan actuele vraagstukken binnen de sector veiligheid en justitie, kan er waarde gecreëerd worden voor zowel burger als instantie. Bijvoorbeeld als het gaat om:

  • Trainingen rondom het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking, bv. ‘LVB en criminaliteit’ of ‘LVB en verslaving’.
  • Advies en/of coaching rondom vraagstukken die betrekking hebben op (het proces rondom) de aanpak, begeleiding of bijvoorbeeld re-integratie van mensen met een (vermoedelijke) beperking.
  • Innovatie in de begeleiding, bv. door de inzet van een coach bij ex-gedetineerden met een beperking voor een betere aansluiting op de terugkeer in de samenleving en het voorkomen van recidive, met een potentiële inzet-baten ratio van €1,- tot €2,40**.
  • Specialistische expertise, advies en/of coaching rondom (keten)aanpak loverboyproblematiek en mensenhandel.
  • Het uitvoeren van een QuickScan VN-verdrag, waarbij ervaringsdeskundigen drempels voor toegankelijkheid in kaart brengen (bv. mentaal, sociaal, fysiek, digitaal, beleidsmatig).

Meer weten? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download leaflet

Philip: “Ik dacht dat mijn benadering goed en wel doordacht was”

Youssef: “Nu weet ik dat een groot aantal niet snapt wat ik van ze verwacht”