Onze samenwerkingsverbanden - MEE voor mij

Onze samenwerkingsverbanden

MEE participeert in vele lokale en regionale samenwerkingsverbanden in het sociaal domein en heeft een coördinerende rol in onder andere de volgende samenwerkingsverbanden:
Logo IVH

 

 

Het landelijk dekkende netwerk van Integrale Vroeghulp zorgt er door middel van een multidisciplinaire aanpak voor dat problemen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand bij kinderen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en opgepakt, zodat gedragsproblemen op de langere termijn worden voorkomen. MEE coördinator meerdere lokaal uitvoerende netwerken.

 

 

Logo kleiner

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Samenwerkingsverband (Convenant) Autisme Gelderland, gecoördineerd door MEE. Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk. MEE is coördinator van dit samenwerkingsverband.

 

 

Autismenetwerk Flevoland
In de zes gemeenten in Flevoland is een samenwerking m.b.t. autisme, bestaande uit zes autismenetwerken. Kwintes en MEE IJsseloevers coördineren deze netwerken. In de netwerken werken professionals vanuit o.a. (Passend) onderwijs, zorg, dagbesteding, arbeid en welzijn samen met ervaringsdeskundigen. Er is continu aandacht voor ontwikkeling van activiteiten in de regio voor mensen met autisme en hun omgeving. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld Autisme-Cafés en jongeren-/partnergroepen.

Doel is de kwaliteit van zorg-, dienst- en hulpverlening voor mensen met autisme te verbeteren door:

  • kennis te delen en te verbreden bij een brede groep professionals, (voorlichting/scholing en ook consultatie).
  • signalen onder de aandacht te brengen van bijvoorbeeld gemeenten, maar ook landelijk.
  • ervaringsdeskundigen te betrekken.
  • aandacht te vragen voor uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

 

 

 

Logo Autisme Kennisnetwerk OverijsselHet Autisme Kennisnetwerk Overijssel fungeert als een makelaar voor autismekennis over levensdomeinen heen. In het kennisnetwerk is multisectorale autisme expertise aanwezig, die in het geweld van de decentralisaties hard nodig blijft. Het brengt ervaringsdeskundigen en professionals samen in kennisbijeenkomsten. Het biedt producten / diensten zoals de Masterclass en een autisme consult aan aan huisartsen, (hoger) onderwijs, Centra voor Jeugd & Gezin etcetera. MEE heeft zitting in het kernteam van het kennisnetwerk.

 

 

hersenletselnet-logoHersenletselNet Overijssel (voorheen Stichting zorgketens Niet Aangeboren Hersenletsel Overijssel) heeft tot doel het bewerkstelligen van een betere coördinatie, samenwerking en afstemming van activiteiten, regionaal en subregionaal, tussen betrokken voorzieningen en hulpverleners, die een rol vervullen in de behandeling van én zorg voor mensen met verworven hersenletsel /NAH. MEE heeft zitting in de stuurgroep van het HersenletselNet Overijssel.

 

 

Logo Hersenletselteam FlevolandHersenletselteam Flevoland geeft informatie en advies aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, familie en hulpverleners. Het doel van het Hersenletselteam is cliënten, hun naasten en hulpverleners zo objectief mogelijk te adviseren over de mogelijkheden van begeleiding en hulpverlening. MEE is coördinator van dit samenwerkingsverband.

 

 

 

 

Logo Eigen Kracht OverijsselEigen Kracht is een project van de provincie Overijssel om een verandering binnen de Jeugdzorg te realiseren. Er wordt meer gekeken naar wat de familie of de directe omgeving van het kind zelf aan de problemen kan doen. MEE heeft zitting in de stuurgroep van dit samenwerkingsverband.

Contact