Overzicht

Onderzoek naar bekendheid MEE

29, okt, 2020

We zijn bij MEE continu op zoek naar hoe we onze bekendheid en onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren. Daarom willen we graag weten wat er goed gaat en wat er nog beter kan.

Om daar inzicht in te krijgen, starten we vanaf woensdag 28 oktober 2020 een onderzoek onder professionals van onze samenwerkingspartners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ.

Bent u werkzaam bij een organisatie die betrokken is bij MEE of dat zou kunnen zijn? Dan is de kans aanwezig dat we u per e-mail uitnodigen voor deelname aan dit onderzoek. We hopen dat u de tijd wilt nemen om aan dit onderzoek deel te nemen. Uw antwoorden zijn waardevolle informatie voor ons.

Inzet netwerkgids zorgt voor passende zorg én meer rust bij naasten

15, okt, 2020

Voor een groep mensen is een intensievere en langdurigere vorm van cliëntondersteuning noodzakelijk en effectief. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de pilot ‘Netwerkgids’.

De zoektocht naar een passende (zorg)plek voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek duurt vaak meerdere jaren. Dit leidt vaak tot verslechtering, escalatie van gedrag, stress en wanhoop bij naasten, mede door verminderende communicatie met zorgaanbieders en een afnemend vertrouwen in de zorg.

Met het project ‘Netwerkgids’ onderzoeken MEE, ’s Heeren Loo en Ieder(in) hoe deze problemen structureel kunnen worden opgelost. Daarbij worden gespecialiseerde cliëntondersteuners ingezet: netwerkgidsen. Zij ondersteunen cliënten en hun naasten in hun zoektocht naar passende zorg. De 1-meting van het project waaraan vijftig mensen hebben deelgenomen, laat zien dat zij baat hebben bij de ondersteuning door een netwerkgids. 30% van de cliënten heeft inmiddels een passende (zorg)plek gevonden. Van de naasten ervaart 60% meer rust door de inzet van de netwerkgids en 57% vindt dat de communicatie met zorgverleners in positieve zin is veranderd. Meer dan de helft heeft weer meer vertrouwen in de zorg. Naasten ervaren daarnaast dat ze weer ruimte hebben in hun dagelijks leven en dat ze meer toekomen aan het onderhouden van sociale contacten.

Inzet netwerkgidsen helaas noodzakelijk

Ageeth Ouwehand, bestuurder ’s Heeren Loo: “We zijn ervan overtuigd dat ondersteuning door een netwerkgids het welbevinden van deze mensen en hun naasten ten goede komt én zal zorgen voor een vermindering van zorgkosten voor deze groep. Aan de andere kant is het erg jammer dat het zorgstelsel in Nederland zo ingewikkeld is dat netwerkgidsen überhaupt nodig zijn.”

Yvon van Houdt, directeur MEE NL: “We zien dat netwerkgidsen echt een toegevoegde waarde bieden. Ze helpen mensen met het formuleren van hun (zorg)vraag, verbeteren de communicatie met zorgaanbieders en bedenken én realiseren innovatieve oplossingen. Daarnaast zien we ook aandachtspunten, vooral binnen het zorgstelsel. Zo blijkt dat er nog veel óver cliënten, en veel minder vaak mét cliënten of hun naasten wordt gesproken. Ook merken netwerkgidsen helaas dat zij meer bereiken bij zorgaanbieders dan als ouders zelf de contacten onderhouden. Het grootste aandachtspunt voor deze doelgroep is echter een structureel tekort aan passende (zorg)plekken.”

De resultaten van de 1-meting zijn samengevat en gevisualiseerd in een Factsheet Eenmeting Netwerkgidsen

Over project Netwerkgids
Het project Netwerkgids is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en MEE NL. De Netwerkgids is er voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met het vinden van passende zorg. Tijdens het project krijgen cliënten en hun naasten ondersteuning van een netwerkgids. De netwerkgids is gespecialiseerd in complexe problematiek en kan een intensievere en langdurigere ondersteuning bieden dan een reguliere cliëntondersteuner. Ze gaan in gesprek met zorgaanbieders en zoeken oplossingen voor knelpunten in zorg- en dienstverlening. Desgewenst wordt ook een ervaringsdeskundige betrokken bij de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning.

Dit project is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS (één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning). Ieder(in) steunt het project en kijkt mee.

Meer informatie
Voor meer informatie over Netwerkgids kunt u contact opnemen met MEE 088 633 0633.

Zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk maken

29, sep, 2020

Het aantal kwetsbare personen dat woont in de meest kwetsbare wijken neemt toe. Uit vervolgonderzoek* van Andersson Elffers Felix in opdracht van branchevereniging van woningcorporaties Aedes blijkt dat kwetsbare bewoners in een eerder stadium specialistische zorg vanuit de Wmo nodig hebben. Vroegtijdige signalering van problemen is nodig. Volgens de onderzoekers ontbreekt deze ‘waakvlamfunctie’ in het huidige zorgsysteem echter te vaak. Ook MEE pleit voor het verder naar voren trekken van deze inzet op preventie. Daarom wil zij op lokaal niveau samen met betrokken partijen aan de slag om zelfstandig wonen in een complexere samenleving mogelijk te maken voor kwetsbare mensen.

“Er komen steeds meer meldingen van personen met verward gedrag, bijvoorbeeld bij woningcorporaties en politie. Veel inspanningen nu richten zich op deze acute situaties van vermeende verwardheid. Gedrag dat kan voortkomen uit een niet-zichtbare beperking, zoals een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Maar verwarring is geen permanente staat van zijn”, aldus Linda Spaargaren, bestuurder MEE Samen.

Vinger aan de pols
Wat is er nodig om escalaties duurzaam te voorkomen? MEE, die zich inzet voor een samenleving waarin ook mensen met een beperking mee kunnen doen en in dat kader ook trainingen rondom verward gedrag geeft, onderschrijft de conclusies uit het onderzoek. Ze pleit voor het verder naar voren trekken van een inzet op preventie. “Zodat de focus rondom het thema zelfstandig wonen in een complexere samenleving verschuift van het voorkomen van overlast naar het bevorderen van sociale inclusie: wat is er nodig om zelfstandig te kunnen wonen? Kijkend vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het organiseren van een laagdrempelige ‘vinger aan de pols’ voor kwetsbare mensen in de wijk die zelf niet of te laat hulp vragen kan een cruciaal verschil maken. Door problemen op verschillende levensgebieden tijdig te signaleren en direct aan te pakken”, vervolgt Linda.

Samenwerking met alle betrokken partijen
De organisatie roept alle partijen die actief zijn op dit thema op tot samenwerking. Denk daarbij aan woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, GGZ, politie en platformen zorg en welzijn. Linda: “Met hen willen we in gesprek gaan en bekijken hoe we samen nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning mogelijk kunnen maken.” Kijk voor meer informatie op www.wonenmogelijkmaken.nl.

*Bron: Andersson Elffers Felix, Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare inwoners, mei 2020

Stop de tweedeling in cliëntondersteuning

22, jun, 2020

MEE NL roept de Tweede Kamer op werk te maken van domeinoverstijgende cliëntondersteuning. Drempelloze toegang tot cliëntondersteuning kan dure zorg voorkomen, draagt bij aan onderling begrip tussen cliënten en zorgaanbieders en zorgt zo écht voor de juiste zorg op de juiste plaats. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de langdurige zorg.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt aangeboden vanuit of de Wlz of vanuit de Wmo. Deze tweedeling is niet langer houdbaar. Hulp- en ondersteuningsvragen hebben namelijk vrijwel zonder uitzondering te maken met meerdere wetten. Om daadwerkelijk levensbrede én levenslange cliëntondersteuning te kunnen bieden, moet deze daarom domeinoverstijgend zijn.”

Andere adviezen van MEE NL aan de Tweede Kamer

 • Zorg voor een reëel budget voor cliëntondersteuning
  De vraag naar cliëntondersteuning blijkt in de praktijk groter dan vooraf wordt afgesproken. Deze budgetten moeten reëel worden toegekend.
 • Laat zorgkantoren intensiever samenwerken met onafhankelijke cliëntondersteuners
  Minister De Jonge wil dat zorgkantoren zich meer gaan ontwikkelen als zorgregisseur. De formele rollen (inkoop en toewijzing) maken echter dat zorgkantoren niet volledig onafhankelijk de cliënt kunnen bijstaan in zijn of haar zoektocht naar passende zorg. MEE NL pleit er daarom voor om in plaats daarvan te zorgen voor een intensievere samenwerking van zorgkantoren met onafhankelijke cliëntondersteuners.
 • Zorg dat vernieuwende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met complexe zorgvragen zo snel mogelijk structureel geborgd worden
  Uit de voortgangsrapportage van ‘Volwaardig Leven’ blijkt dat mensen met een complexe zorgvraag een grote behoefte hebben aan domeinoverstijgende cliëntondersteuning gedurende langere periode, zoals de copiloten voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun naasten. MEE NL roept de Tweede Kamer op om de voorbereiding voor besluitvorming hierover direct te starten, zodat er geen vertraging optreedt in de broodnodige ondersteuning van deze mensen na afronding van het programma Volwaardig Leven.
 • Financier de ondersteuning bij het aanvragen van Wlz-indicaties via de Wlz
  MEE NL constateert dat het voor veel cliënten onduidelijk is over hoe ze een Wlz-indicatie moeten aanvragen en wat het nut is van een herindicatie. Dit leidt tot onnodig veel afwijzingen en daarmee tot onnodig veel werk voor zowel het CIZ als cliënten. Goede begeleiding bij de aanvraag door een cliëntondersteuner kan dat voorkomen. De financiering hiervan is via de Wmo belegd bij de gemeente, die dit verschillend interpreteren en uitvoeren. MEE NL adviseert de Tweede Kamer daarom om de cliëntondersteuning bij de Wlz-aanvraag te financieren vanuit de Wlz.

Onderzoek toont risico coronamaatregelen voor kwetsbare mensen

22, jun, 2020

De maatregelen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden, leiden bij kwetsbare groepen tot een verminderde kwaliteit van leven en tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Dit blijkt uit onderzoek van Nederlandse kennisinstellingen en maatschappelijke partners, gecoördineerd door de Universiteit van Amsterdam. Ruimere beleidsdoelen en een lokale aanpak bieden oplossingen.

In het project Coronatijden brengt een consortium van kennisinstellingen en maatschappelijke partners de impact van de coronacrisis op kwetsbare groepen in Nederland in kaart. Het gaat hierbij om ouderen, thuis en in het verpleeghuis; mensen met psychiatrische problemen; mensen met lichte verstandelijke beperkingen; dak- en thuislozen; gezinnen met jonge kinderen; gezinnen waar huiselijk geweld aan de orde is, en begeleiders en mantelzorgers.

MEE is betrokken bij het kwalitatieve onderzoek onder mensen met een lichte verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of autisme. Vijftien cliëntondersteuners van MEE  brengen hiertoe hun ervaringen met hun cliënten in relatie tot dit thema in. MEE NL-directeur Yvon van Houdt: ‘Mooi dat er aandacht is voor deze problematiek van mensen met lichte verstandelijke beperkingen. We zijn dan ook blij dat we dit deel van het onderzoek voor onze rekening kunnen nemen.’

De eerste resultaten van het onderzoek
Uit de eerste resultaten blijkt dat gezondheids- en welzijnsproblemen bij alle kwetsbare groepen zijn versterkt. Op basis van de bevindingen en in lijn met de recente richtlijnen adviseert het consortium essentieel en veilig face-to-face contact mogelijk te maken in de zorg voor kwetsbare groepen. Het risico op besmetting moet steeds afgewogen worden tegen het garanderen van een minimale kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid.

Lees verder op de website van de Universiteit van Amsterdam. https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2020/05/onderzoek-toont-hoe-coronamaatregelen-kwetsbare-groepen-hard-raken.html?origin=WEZySme2RfOAS6psboF29g?&cb

Onderzoek brengt impact van social distancing op leven van kwetsbaren in kaart

12, mei, 2020

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en ZonMw* voeren in samenwerking met MEE een onderzoek uit naar de impact van sociale isolatie onder kwetsbare mensen, zoals ouderen, migranten en dak- en thuislozen. MEE is betrokken bij het kwalitatieve onderzoek onder mensen met een lichte verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en/of autisme. Dit onderzoek duurt drie maanden en is op 13 april 2020 gestart.

Achter de voordeur
MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “Wij vinden het van groot belang dat, in deze voor velen moeilijke tijd, grondig en wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de impact van de coronacrisis. Hiermee wordt namelijk de positie inzichtelijk van kwetsbare mensen, die nu meer dan ooit achter voordeuren verscholen blijven. Ook kunnen we met deelname aan het onderzoek bijdragen aan oplossingen voor de problematiek door sociale isolatie.”

Impact voor mensen met een beperking
Om inzicht te krijgen in de impact van sociale isolatie op het leven van mensen met een beperking, zullen 15 cliëntondersteuners bij 2 verschillende MEE-organisaties regelmatig worden geïnterviewd over hun ervaringen met cliënten in relatie tot het thema. Klik hier voor meer informatie over dit project.

*ZonMw: Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie.

Onderzoek social distancing

Nulmeting Netwerkgids toont knelpunten relatie zorgvrager en zorgverlener

11, mei, 2020

Naasten verstandelijk gehandicapten voelen zich niet gehoord
Naasten van mensen met een verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek, ervaren de communicatie met zorginstellingen matig tot slecht. Zij ervaren weinig inbreng in het besluitvormingsproces en over het algemeen beoordelen zij de expertise van zorgverleners als beperkt. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

Voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met gedragsproblematiek is het heel lastig om passende zorg te vinden. Om naasten daarbij te helpen, zijn MEE NL en ’s Heeren Loo vorig jaar het project Netwerkgids gestart. Hierbij worden de naasten in hun zoektocht ondersteund door netwerkgidsen. Dit zijn gespecialiseerde cliëntondersteuners, die intensief in gesprek gaan met zorgaanbieders en gebruikmaken van maatwerkoplossingen en innovatieve methoden. Ook brengen zij de knelpunten in de zorg en in wet- en regelgeving in kaart. Het onafhankelijke onderzoeksbureau Partoer heeft nu een nulmeting gedaan naar deze knelpunten en daar een rapport over uitgebracht.

Voor het onderzoek heeft Partoer vragen voorgelegd aan de ouders en wettelijk vertegenwoordigers van de cliënten, die bij het project betrokken zijn en met de netwerkgidsen zelf. Uit het onderzoek kwam een aantal duidelijke knelpunten naar voren: behalve dat naasten de communicatie met zorginstellingen als matig tot slecht ervaren, vinden ze ook dat ze te weinig inbreng hebben in het besluitvormingsproces en beoordelen zij de expertise van zorgverleners in het algemeen als beperkt. De bevindingen uit het onderzoek nemen MEE NL en ’s Heeren Loo mee in het project Netwerkgids.

Netwerkgids draagt bij aan betere oplossingen
Om de naasten van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek goed te kunnen helpen is het erg belangrijk om goed naar hen te luisteren, blijkt uit het onderzoek. En ook om buiten de kaders van het huidige zorgstelsel te denken. De zorgvraag moet altijd het uitgangspunt zijn. De nulmeting laat zien dat naasten samen met een netwerkgids goede oplossingen kunnen bedenken. De naasten merken daarbij dat de netwerkgids de situatie op een professionelere manier aanpakt en deuren opent, die zij zelf niet open krijgen. Bovendien geeft het gevoel gesteund te worden rust.

Over project Netwerkgids
Het project Netwerkgids is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en MEE NL. De Netwerkgids is er voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking gecombineerd met (ernstige) gedragsproblemen en hun naasten, die moeite hebben met het vinden van passende zorg. We zoeken samen met cliënten en naasten naar passende oplossingen. Dit project is onderdeel van het programma Volwaardig leven van het Ministerie van VWS (één van de vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning). Ieder(in) steunt het project en kijkt mee.

Over ’s Heeren Loo
‘s Heeren Loo ondersteunt in bijna heel Nederland mensen met een verstandelijke beperking of andere beperking. Met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we mensen verder.  www.sheerenloo.nl

Over MEE en MEE NL
MEE NL is de coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving.  www.mee.nl

Over Ieder(in)
Belangenorganisatie Ieder(in) werkt met en namens 230 organisaties van mensen met een (verstandelijke) beperking of chronische aandoening aan de versterking van hun inbreng en rechtspositie. www.iederin.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over Netwerkgids kunt u contact opnemen met MEE 088 633 0633.

1,5 meter-samenleving heeft ingrijpende gevolgen voor kwetsbare jongeren

07, mei, 2020

MEE signaleert grote zorgen bij professionals

Voor kwetsbare jongeren kunnen de coronamaatregelen ernstige negatieve gevolgen  hebben. Door het ontbreken van begeleiding kunnen problemen ontstaan die hen nog jarenlang blijven achtervolgen. MEE maakt zich hierover zorgen en heeft daarom op 21 april 2020 een online symposium georganiseerd over kwetsbare jongeren in coronatijd. Ruim 1700 professionals hebben zich aangemeld en hebben vooraf en gedurende het symposium hun grote zorgen geuit.

MEE NL-directeur Yvon van Houdt benadrukt de urgentie van het probleem: “Kenmerkend voor deze doelgroep is dat ze niet zichtbaar zijn en dat enkele maanden geen ondersteuning al een enorm verschil kan maken. Problemen door het maken van schulden, verkeerde vrienden en het kiezen van het verkeerde pad kan een jongere nog lang blijven achtervolgen, bijvoorbeeld bij het vinden van werk. Ik roep de overheid daarom op om bij de inrichting van de 1,5 meter-samenleving expliciet aandacht te hebben voor kwetsbare jongeren.”

Signaleringsrapportage
Voorafgaand aan het symposium hebben 972 professionals vragenlijsten ingevuld en tijdens het congres hebben bijna 1000 online-deelnemers polls ingevuld. De respondenten vormen een representatieve afspiegeling van de gehele sector en zijn o.a. werkzaam in de jeugdzorg, hulpverlening, onderwijs en wijkteams. MEE heeft de gegevens geanalyseerd en verwerkt in een signaleringsrapportage.

De grootste zorgpunten

 • MEE signaleert als grootste zorgpunten bij kwetsbare jongeren:
  het wegvallen van school of dagbesteding en daarmee het ontbreken van dagstructuur met als gevolg verveling, angst, verergering van verslavingsproblematiek, agressie en eenzaamheid (59%);
 • het uit het zicht raken van jongeren (54%);
 • escalatie in een onveilige thuissituatie (48%).

Uit de signalen blijkt ook dat het door de coronamaatregelen moeilijker is voor professionals om hun werk uit te voeren en jongeren te bereiken, terwijl ondersteuning in deze tijd juist extra hard nodig is:

 • zorgprofessionals zetten volop in op digitale communicatiemiddelen om contact te zoeken met kwetsbare jongeren, maar door het ontbreken van direct contact verdwijnen jongeren eerder van de radar. Ook worden door het gebruik van digitale communicatie non-verbale signalen gemist;
 • 76% van de ondervraagden geeft aan met alléén digitale communicatie het werk niet goed genoeg uit te kunnen voeren.

Kwetsbare jongeren
Bij de bestrijding van corona ging de aandacht tot nu toe uit naar de acute medische problemen en ouderen. In deze hectiek zijn kwetsbare jongeren buiten beeld gebleven. Corona heeft echter ook een grote impact op kwetsbare jongeren. Deze groep betreft:

 • jongeren met beperkte cognitieve vaardigheden, vaak in combinatie met gedragsproblematiek op alle leefgebieden;
 • jongeren die al in contact staan met een zorgprofessional maar nu uit het zicht verdwijnen, en jongeren die nu hulp nodig hebben maar de stap voor hulp niet (zelf) kunnen zetten;
 • jongeren met problemen die onzichtbaar blijven achter de voordeur en voor onveilige situaties zorgen waar jongeren niet zelf uit kunnen komen.

Download het MEE Signaleringsrapport ‘Kwetsbare Jongeren in Coronatijd’.
Bekijk de video-opname van het online symposium ‘Kwetsbare Jongeren in Coronatijd’.

Over MEE
MEE zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk op alle levensgebieden en in alle levensfasen, zodat zij naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Daarnaast fungeert zij voor professionals en organisaties als expertisepartner voor inclusie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met MEE  088 – 633 0633.

Hospitaliseren en/of gehospitaliseerd worden (Blog)

09, apr, 2018

Door Ria Brands

Deze weken val ik van de ene verbazing in de andere. Mijn moeder van 91 jaar heeft vanaf begin februari in het ziekenhuis gelegen en na ongeveer 3 weken is ze verplaatst naar een revalidatiecentrum. Dit omdat ze in haar ziekte periode kwijt was hoe ze moest lopen en ook de conditie daarvoor was verloren.  Al met al is ze ongeveer 2 maanden van huis geweest en “gelukkig” nu al weer bijna 2 weken thuis.

In de tijd van het ziekenhuis heeft ze op 3 kamers gelegen. Eerst op de opname afdeling 3 dagen, toen een eigen kamer op de afdeling interne geneeskunde om beter te worden en de laatste 2 dagen daar nog op een zaal met meerdere patiënten. Omdat ze met de ambulance was binnen gekomen was ze de weg behoorlijk kwijt. Waar ben ik? In Zwolle? En dan hielpen die overplaatsingen niet erg. Steeds namen we de spulletjes die we hadden meegenomen van huis om het een beetje vertrouwd voor haar te maken, weer mee naar de volgende kamer.

Toen kwam de verhuizing naar de revalidatie afdeling. In hetzelfde ziekenhuis, dus ze ging van de 3e naar de 6e afdeling. Tijdens deze periode kwam ze eerst op een kamer met mede patiënten en de laatste weken werd ze nog overgeplaatst naar een andere afdeling waar ze een kamer alleen kreeg. Alle overplaatsingen waren uit te leggen, maar voor een vrouw van 91 jaar was het overzicht kwijt.

Wat mij verwonderde is niet zo zeer hoe snel de patiënt hospitaliseert, maar wel hoe het personeel dat mede bewerkstelligt. Zo kreeg mijn moeder bijna standaard een rietje in haar drinken. Zelfs op de revalidatieafdeling. Er was daar al helemaal niets mis meer met haar armen en handen. En mijn moeder onderging het dan en dronk rustig uit dat rietje omdat het haar zo werd aangeboden.

Om 12 uur werd er in het revalidatiecentrum warm gegeten. Bij het restaurant stond bij de ingang voor het bezoek, elke dag het menu op een bord geschreven. Een van de eerste keren dat mijn moeder daar ging eten was ik er bij. Er kwam een medewerker aan  tafel en vroeg haar: “wat wilt u eten?” Mijn moeder keek wat verward. En ik ook. “Is er een keuze dan naast witlof en ham?” vroeg ik haar. Op haar beurt keek zij weer verward. Ze dacht diep na en gaf aan dat er wellicht ook spinazie en een burger was. Dus ik nog eens vragen: “ik dacht dat er 1 menu is?” Mijn moeder zat ondertussen te bedenken of ze de witlof of de spinazie zou nemen. De medewerker gaf vervolgens aan dat er inderdaad eigenlijk in principe maar 1 keuze is, maar als iemand dat echt niet lust ze nog iets anders kunnen maken. En haar vraag? Die was eigenlijk bedoeld om aan te geven of iemand een grote of kleine portie wilde.

Zo zag ik vele van dat soort verwarde communicatie voorbeeldjes. Door de vele wisselingen van personeel en de verschillende manieren van individuele aanpak was het soms erg verwarrend voor mijn moeder. Hoe zou je een stabiele factor kunnen creëren vanuit je organisatie met al de verschillende medewerkers en een komen en gaan van patiënten.

Ik gun de afdeling een training: Video Interactie Begeleiding, -beelden-zeggen-meer-dan-woorden-

Je krijgt op een positieve manier feedback op je handelen. Handelen dat vaak is ingesleten. En er zijn weinig mensen op de werkvloer die dat van zelf kunnen corrigeren of een collega in de buurt hebben die hen er op wijst. Wat zou de zorg daarmee kunnen verbeteren! Met wellicht minder hospitaliseren of gehospitaliseerd worden!