QuickScan VN-verdrag

Is uw organisatie ‘VN-verdrag proof’?

In juli 2016 is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ in Nederland geratificeerd. De kern van dit verdrag is dat mensen met zowel fysieke, zintuiglijke als ook verstandelijke beperkingen gelijke rechten hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Het verdrag is een opdracht voor iedereen. Het verplicht overheid(instanties), ondernemers en werkgevers om hun goederen, diensten en werkgelegenheid toegankelijker te maken voor mensen met een beperking[1].

Waar te beginnen?!
Er zijn tal van tips, handreikingen en checklists die – soms tot in het kleinste detail – aanwijzingen geven hoe u uw organisatie op allerlei vlakken toegankelijker kunt maken voor mensen met uiteenlopende beperkingen[2]. Eén ding hebben ze gemeen: inclusie moet je gewoon doen! Mét de mensen voor wie het bedoeld is.

Laagdrempelige start?
MEE heeft een poule van ervaringsdeskundigen – mensen met een beperking – die een QuickScan kunnen uitvoeren binnen uw organisatie. Met (de uitkomsten van) deze scan:

  • Heeft u een goed beeld van waar u staat en waar eventuele ‘quick wins’ te behalen vallen (uitgangssituatie);
  • Laat u zien dat u open staat voor gesprek over toegankelijkheid;
  • Brengt u dit direct in praktijk door mensen met een beperking zelf te betrekken bij dit onderwerp;
  • Bent u in staat om voor u realistische afwegingen te maken in relatie tot redelijkheid en haalbaarheid binnen de context van uw organisatie. Inclusie is niet van vandaag op morgen in alle opzichten ‘geregeld’ en dient ook niet tot onevenredige belasting te leiden;
  • Kunt u inclusief ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel als het gaat om het vergroten van de potentiële klantenkring, efficiëntere processen, effectievere communicatie, voorkomen van uitval en verzuim, enz.

QuickScan: 5 ingrediënten
Afhankelijk van uw wensen en behoeften en het type organisatie (gemeente, onderneming, werkgever), toetst de scan in hoeverre er binnen uw organisatie (onbedoelde) drempels zijn opgeworpen voor mensen met een beperking op vijf vlakken:

  • Fysieke toegankelijkheid van uw fysieke locatie(s), nieuwbouw- en renovatieplannen of bijvoorbeeld openbare ruimte.
  • Digitale toegankelijkheid van websites, digitale informatiescherm, touch screens of bijvoorbeeld (pin)automaten.
  • Schriftelijke toegankelijkheid van procedurebeschrijvingen, aanvraagformulieren, beleidsstukken of andere geschreven taal.
  • Mentale toegankelijkheid van medewerkers of bijvoorbeeld vrijwilligers.
  • Inclusie als aandachtspunt in beleid(vorming).

Vraag nu ook een QuickScan aan! >

[1] O.a. via artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en banenafspraken tussen werkgeversorganisaties en het kabinet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maart 2015), Plan van Aanpak Implementatie VN-verdrag Handicap.
[2] Kijk bijvoorbeeld eens op www.allestoegankelijk.nl, een vergaarbak van informatie, checklists en tips op het gebied van toegankelijkheid. Ieder(In) (geraadpleegd op 28 februari 2017), AllesToegankelijk.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact