Ketenaanpak mogelijk maken

De focus op preventie, schaarste in middelen en zoektocht naar efficiëntie komen samen in een stijgende vraag naar ketenaanpak. Als de wil er is en kennis voorhanden, waarom blijft deze vraag opkomen? MEE pleit voor daadkracht.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Ketenaanpak mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema ketenaanpak en samenwerking, in relatie tot mensen met een beperking. Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema ketenaanpak en samenwerking rondom kwetsbare mensen: overheid, samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties en ketenpartners binnen veiligheid en justitie, schuldhulpverlening, onderwijs, zorg en welzijn of bijvoorbeeld arbeid.

Ketenaanpak mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. We nodigen iedere organisatie die actief is op dit thema uit om met ons in gesprek te gaan. Om te bekijken hoe we samen meer mogelijk kunnen maken.

 

Agenda
3 november 2022 Mini-symposium Verslaving & niet-zichtbare beperking
Wat zijn de signalen en welke hulp is mogelijk? Hoe herken je verslaving bij mensen met een niet-zichtbare beperking? En hoe kun je...
Lees meer

Wat werkt?

Kennis uit actuele rapporten
Active inclusion of young people with disabilities or health problems
Eurofound – EU-level policy on lifelong learning needs to better reflect the issue of transitions. For the younger target group in this study,...
Lees meer
Position paper ‘Borging Integrale Vroeghulp binnen gemeenten’
Integrale Vroeghulp – Hoe zorg je er, als gemeente, voor dat kwetsbare jonge kinderen met een (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsvraag snel de...
Lees meer
Factsheet Quickscan Vroeghulp in Nederland
Integrale Vroeghulp – Middels de quickscan onder alle Nederlandse gemeenten is getracht inzicht te krijgen in de landelijke stand van zaken van Vroeghulp....
Lees meer
Rapportage Quickscan Vroeghulp in Nederland
Integrale Vroeghulp – Met de quickscan onder alle Nederlandse gemeenten wil het landelijk advies en ondersteuningsteam Integrale Vroeghulp inzicht krijgen in de landelijke...
Lees meer
Lezen is niet begrijpen
Rijksuniversiteit Groningen, Kredietbank Nederland, Syncasso Nederland BV, Stichting Lezen en schrijven – Onderzoek naar leesvaardigheid  onder mensen met financiële problemen. De directe aanleiding...
Lees meer
Actieplan LVB, schulden en werk
MEE NL, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, BPBI, Divosa, Cedris, SBCM – Het rapport LVB, schulden en werk vormt de aanleiding om...
Lees meer
Achtergrondstudie LVB, schulden en werk
Hogeschool van Amsterdam – Interventies voor mensen met een LVB gericht op arbeidsparticipatie of schulden. Een literatuurstudie naar effectieve interventies. Deze achtergrondstudie is...
Lees meer
Rapport LVB, schulden en werk
MEE NL, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM – Verkenning van de ondersteuningsbehoefte van mensen met een licht verstandelijke beperking bij de aanpak van...
Lees meer
Bestuurlijke reactie VNG op aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
VNG – De VNG is voorstander en pleitbezorger van adequate gegevensuitwisseling die helpt om financiële problemen vroegtijdig te signaleren, om het ontstaan van...
Lees meer
Factsheet De meerwaarde van Integrale Vroeghulp in uw gemeente
VNG – Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van...
Lees meer
Factsheet Gemeentelijke varianten bij borging integrale vroeghulp
VNG – Met de transities sociaal domein werden gemeenten verantwoordelijk voor de Integrale Vroeghulp en Expertise jonge kind. Integrale Vroeghulp is een werkwijze...
Lees meer
Bestuurlijke reactie IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt
VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, SBB, BGZJ – Brief aan het Ministerie van OCW met onderwerp IBO Jongeren met een afstand tot de...
Lees meer
Welk maatwerk werkt goed voor kwetsbare jongvolwassenen 16-27?
Ministerie van SZW, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie – Casussen uit de praktijk die bevestigen dat we de ondersteuning aan kwetsbare jongeren nog beter moeten...
Lees meer
Onderzoeksrapport Arbeidstoeleiding in vijf Nederlandse gemeenten
Divosa, Movisie – Hoe organiseren gemeenten de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Wat zijn daarbij bevorderende en belemmerende factoren?...
Lees meer
Infographic ‘Wat werkt bij arbeidsactivering bij psychische problematiek of verstandelijke beperking?’
Bureau voor Sociale Argumentatie, Movisie – In 2026 moeten gemeenten 125.000 personen met een arbeidsbeperking aan (betaald) werk helpen (Participatiewet). Ter ondersteuning staan...
Lees meer
Dossier ‘Wat werkt bij arbeidsactivering bij psychische problematiek of verstandelijke beperking?’
Bureau voor Sociale Argumentatie, Movisie – Vasco Lub licht in dit Wat werkt bij-dossier de samenhang tussen verschillende werkzame elementen uit die bijdragen...
Lees meer
Dossier Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk
Instituut GAK, Movisie – Dit dossier biedt een overzicht van ‘mogelijke’ werkzame elementen, het is bij wijze van spreken een menu waaruit de...
Lees meer
Kamerbrief over complexe zorgvragen
Ministerie van VWS – Goede, toegankelijke en vindbare zorg is belangrijk voor iedereen. Dagelijks krijgen vele duizenden mensen passende zorg. Tegelijkertijd zijn er...
Lees meer
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Werk en inkomen in integrale aanpakken
Movisie – Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt,...
Lees meer
Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Integraal werken in de wijk – Integraal werken is een begrip dat bijna niet meer is weg te denken uit het sociale domein....
Lees meer
Rapport Mediawijsheid volwassenen
Mediawijzer.net – De groep Kwetsbaren laat de grootste risico’s zien op alle competenties van mediawijsheid. Ze zijn niet compleet digitaal onvaardig (ze kunnen...
Lees meer
De mediawijsheid van jongeren in beeld
Mediawijzer.net – Onderzoek naar mediawijsheid onder jongeren van 13 tot 18 jaar. Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek onder jongeren. We...
Lees meer
Infographic ‘Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden’
Movisie – Armoede en (problematische) schulden zijn vaak structureel van karakter. Naast een financieel probleem is er bij veel mensen ook sprake van...
Lees meer
Infographic ‘wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren’
Movisie – Dak- en thuisloosheid onder jongeren neemt toe. Er is veelal sprake van multi-problematiek. Voor een succesvolle aanpak van dak- en thuisloosheid...
Lees meer
Dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden’
Movisie – Het samenbrengen van beide vraagstukken in dit dossier heeft tot doel een samenhangend raamwerk neer te bieden dat behulpzaam kan zijn...
Lees meer
Actieplan Aan de slag met armoede en schulden
Movisie – Een actieplan voor beleidsmakers van gemeenten, medewerkers van sociale wijkteams, maatschappelijke dienstverleners en vrijwilligers. Het ondersteunt bij het gezamenlijk effectief aanpakken...
Lees meer
Infographic Wat werkt bij het toeleiden van jongeren naar werk
Instituut GAK, Movisie – In deze infographic staan de belangrijkste elementen die werken om jongeren te begeleiden naar het vinden van passende scholing...
Lees meer
(Niet) uitkeringsgerechtigde schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs – 8 good practices
Programmaraad – Rapportage met good practices van gemeenten die betrekking hebben op de aanpak van NUGgers en met name op die van schoolverlaters...
Lees meer
Verbinden werken & inkomen en zorg & welzijn
Integraal Werken in de Wijk & Movisie – Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten. Je leest hoe zij...
Lees meer
Rede ‘Verlangen naar integraliteit’
Prof. dr. Mirella M.N. Minkman, Tilburg University – In deze bijdrage beschrijft zij hoe integrale zorg vorm dient te krijgen en welke onderzoekspijlers...
Lees meer
Dossier Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren
Movisie – Dak- en thuisloosheid ontstaat meestal niet plotseling of onverwacht. Er is vaak al veel gebeurd voordat het zover komt. We spreken...
Lees meer
Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
Movisie, Rutgers – De verschillende betekenissen van seksuele grensoverschrijding en een overzicht van cijfers
Lees meer
Rapport ‘Oog voor mensen met een LVB?’
Movisie – Vooronderzoek Programma sociaal domein: succesfactoren en knelpunten in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid
Lees meer
Handreiking Integrale Vroeghulp
Ministerie van Veiligheid en Jusitie, Ministerie van VWS, VNG en Integrale Vroeghulp – Hoe organiseer ik als gemeente goede zorg voor kwetsbare kinderen...
Lees meer
Actieprogramma Kansrijke Start
Ministerie van VWS – Om ieder kind een gezonde, veilige en kansrijke start te bieden is meer landelijke én lokale aandacht voor de...
Lees meer
Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen
Koplopers – Toekomstwijzer kwetsbare groepen: mensen met een (licht)verstandelijke beperking, kinderen met een auditieve en/of visuele beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen.
Lees meer
Whitepaper ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’
Pharos – Als we gezondheidsverschillen duurzaam willen aanpakken, is het cruciaal hun stem echt te gaan horen, te luisteren en onderdeel te laten...
Lees meer
Themadoc Armoede, schulden en gezondheid
Pharos, Gezond in…, Platform 31 – Armoede en schulden hebben impact op de gezondheid en het welzijn van mensen. Stress is daarin een...
Lees meer
Tijdig en doordacht – Over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten
VNG – Preventie is in. En dat is begrijpelijk. Voorkomen is beter dan genezen. In dit essay staat de vraag centraal wat preventie...
Lees meer
Resultaten uit ervaring
Eindrapportage NAH en LVB in het vizier
MEE – Achterliggende oorzaken van verward gedrag: project met als doel meer inzicht te krijgen in de huidige situatie met betrekking tot het...
Lees meer
Resultaten Toekomstcoach
MEE – Het resultaat van de werkwijze achter het integrale concept Toekomstcoach aan de hand van (pilot)projecten ‘Navigator’ (2012-2018). De pilots richtten zich...
Lees meer
MEE Trend- en signaleringsrapportage
MEE – MEE brengt jaarlijks het MEE Trend- en Signaleringsrapport uit met daarin de knelpunten in de (uitvoering) van wet- en regelgeving, die...
Lees meer
Doorrekening preventieve effect en maatschappelijke kostenbesparing
MEE – 10x maatschappelijke kostenbesparing door preventie en kwaliteit van leven aan de hand van doorrekening van diverse casussen met behulp van de...
Lees meer
Resultaten herpositionering Integrale Vroeghulp in gedecentraliseerde jeugdstelsel
Integrale Vroeghulp – VWS heeft in juni 2017 extra financiering gegeven om de borging landelijke kennisfunctie Integrale Vroeghulp te kunnen uitvoeren als extra...
Lees meer
Resultaten Integrale Vroeghulp
MEE – Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van...
Lees meer
Opbrengst Parels van de Praktijk
MEE – Dromen. Dromen van een mooie toekomst. Ook als deze wat obstakels lijkt te hebben. In de film ‘Parels van de Praktijk’...
Lees meer
Resultaten Navigator
MEE – Van de 57 lopende trajecten hadden 31 jongeren in de loop en/of aan het eind van 2018 een betaalde baan (incl....
Lees meer
Resultaten Grip op verwardheid
MEE – Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe.  Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan...
Lees meer
Resultaten QuickScan toegankelijkheid
MEE – Er zijn tal van tips, handreikingen en checklists die – soms tot in het kleinste detail – aanwijzingen geven hoe organisaties...
Lees meer
Resultaten trainingen professionals en vrijwilligers
MEE – Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft in de kracht van het...
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Toekomstcoach
MEE – In haar zoektocht naar het beter aantoonbaar maken van het effect van sociale interventies, heeft MEE Society Impact opdracht gegeven onderzoek...
Lees meer
Resultaten Talenten samen benutten
Movisie, MEE, Heliomare – Hoe zou meer vrijwilligerswerk door mensen met een beperking mogelijk zijn? Vanuit die vraag is Movisie, samen met MEE...
Lees meer
De meerwaarde van Integrale Vroeghulp
VNG – Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van...
Lees meer

Handig

Aanpak LVB en schulden
Checklist oplossen en voorkomen van schulden bij LVB
Lees meer
Tools LVB en schulden
Overige tools voor mensen met LVB en schulden
Lees meer
Wat verandert er bij 18
Boekje Wat verandert er als je 18 jaar wordt?
Lees meer
Animatiefilmpjes eenvoudige taal
Animatiefilmpjes voor professionals LVB en schulden
Lees meer
E-learning omgaan met geld
E-learning voor moeilijk lerende jongeren
Lees meer
Herkennen en omgaan met LVB
Tips herkennen van en omgaan met LVB
Lees meer
Herkennen en omgaan met ASS
Tips herkennen van en omgaan met ASS
Lees meer

Partners

Ga met ons in gesprek

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46
Peter Veldman, 06 121 34 686

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!

Ketenaanpak mogelijk maken.

Samen met alle partijen die actief zijn op dit thema.
Wij geloven in doen. Jij ook?

 

Ga met ons in gesprek

Meer inspiratie over het thema