Schoolmaatschappelijk werk

Vroegtijdig problemen herkennen bij kwetsbare leerlingen en deze direct aanpakken, zodat zij mee kunnen (blijven) doen in het onderwijs. Om die reden voert MEE op dit moment schoolmaatschappelijk werk uit bij tientallen scholen in de regio. Wij merken dat de specifieke kennis en ervaring die nodig is om leerlingen met een kwetsbaarheid of beperking effectief te ondersteunen, aansluit bij de behoefte van deze scholen.

Specifieke expertise rondom kwetsbaarheden en beperkingen
De schoolmaatschappelijk werkers van MEE:

  • Hebben specifieke kennis en expertise rondom leerlingen met een kwetsbaarheid of beperking op alle leeftijden en gebieden. Bv. over autisme, ADHD of PDD-NOS, maar ook een licht verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of chronische aandoeningen.
  • Brengen extra kennis in op actuele onderwerpen, zoals social media (met het oog op risico’s, maar juist ook op kansen),  sexting, grooming en loverboys of bv. weerbaarheid. Waar gewenst kunnen we binnen het schoolmaatschappelijk werk ook uitvoering geven aan groepslessen, inzet van een expertcoach mediaopvoeding, tips aan docenten of bv. voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders.
  • Gaan uit van de mogelijkheden van de leerling (en niet de onmogelijkheden van bv. een beperking), zijn sterk op de toekomst gericht en kijken naar het totale plaatje. Ze betrekken alle leefgebieden en organiseren steunpunten in het netwerk om de leerling heen, zodat iedereen mee werkt in het belang van de toekomst van de leerling. Bv. ook als het gaat om de brug van school naar school, stage of werk.
  • Hebben een onafhankelijke positie (zonder eigen zorgaanbod) en kennen de actuele wet- en regelgeving en lokale sociale kaart goed, mede doordat MEE in alle gemeenten actief is als onafhankelijke cliëntondersteuner (vanuit de Wmo en/of de Wlz).

Net iets meer doen
Indien gewenst, deelt de schoolmaatschappelijk werker graag kennis met uw collega’s, opvoeders en leerlingen of vliegt hiervoor een collega met specialistische expertise in. Op uw verzoek organiseren we gastlessen en cursussen voor leerlingen, voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders of trainingen voor leerkrachten over actuele onderwerpen als digitale geletterdheid en social media (kansen benutten), maar bijvoorbeeld ook sexting, grooming en loverboys (risico’s verkleinen). Of ondersteunen we bij de brug van school naar school of school naar werk.

Meer weten? Neem contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633.

Eens sparren?

Download folder