Steun organiseren

De ondersteuning bieden die iemand nodig heeft en tegelijkertijd het systeem betaalbaar houden. Het (de)centraliseren van taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugd, participatie en bijvoorbeeld passend onderwijs gaat gepaard met een inhoudelijke transformatieopdracht, maar ook met schaarste in middelen, leidend tot een zoektocht naar (vrijwillige) steunsystemen en efficiëntie in de keten. De verankering van het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo en de Wlz is een van de checks en balances in het overheidsbeleid die ervoor moet zorgen dat kwetsbare mensen die niet in staat zijn om zelf steun te organiseren terug kunnen vallen op iemand die hen hierbij helpt. Net als het vergoeden van IQ-testen door het CIZ voor mensen die deze nodig hebben voor de (indicatie van de) juiste zorg en nergens anders vergoed krijgen.

De nadruk ligt daarbij op kwetsbare mensen die de steun het hardst nodig hebben. Professioneel, maar ook zoveel mogelijk vanuit het eigen netwerk, vrijwilligers of bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Steun organiseren: ervoor zorgen dat alle informele en formele structuren om iemand heen benodigd optimaal met elkaar samenwerken voor een duurzame oplossing. Een steunsysteem dat zoveel mogelijk vragen opvangt, afvangt en vooral ook voorblijft.

Mensen met een beperking en steun organiseren
In tegenstelling tot mensen zonder beperking, wordt het leven van iemand met een beperking vaker gekenmerkt door pieken en dalen, volgend op cruciale kruispunten en keuzemomenten in het leven. Overschatting en het niet kunnen overzien van de consequenties van keuzes, zorgen voor uitval en (vergaande) problematiek. Waarbij problemen in het ene leefgebied invloed hebben op legio andere leefgebieden. Zij hebben dan ook meer baat bij een ‘vinger aan de pols’: preventief contact op cruciale momenten en nagaan of het (nog) goed gaat op alle levensdomeinen die van invloed kunnen zijn op het functioneren. Door de informele en formele netwerken om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van steun organiseren?
Enkele voorbeelden:

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633, maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’ of kijk op onze themapagina www.steunorganiserenmogelijkmaken.nl

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact