Stijgende belangstelling voor Integrale Vroeghulp

Soms is lokale hulp vanuit wijkteams of CJG voor kinderen niet genoeg. Voor de zogenaamde ‘puzzelkinderen’ zijn er speciale netwerken Integrale Vroeghulp (IVH) ingericht. Deze netwerken, gecoördineerd door MEE, zorgen voor een goede diagnostiek, multidisciplinair advies en zorg en ondersteuning aan kwetsbare kinderen van nul tot zeven jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Onlangs verwelkomde het netwerk in Twente nieuwkomer Almelo. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat met een relatief beperkte investering in IVH een veelvoud aan financiële middelen en inzet in samenhang wordt gemobiliseerd binnen en buiten het gemeentelijk domein.

Het landelijk dekkende netwerk van Integrale Vroeghulp zorgt er door middel van een multidisciplinaire aanpak voor dat problemen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand bij kinderen zo snel mogelijk worden gesignaleerd en opgepakt, zodat gedragsproblemen op de langere termijn worden voorkomen. Een groot deel van de multidisciplinaire expertise die kinderen nodig hebben, kan vaak alleen op bovenregionaal niveau georganiseerd worden. Dit netwerk bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines, zoals een kinderarts, kinderrevalidatiearts, kinderpsycholoog, gedragsdeskundige en experts vanuit het onderwijs.

Werkatelier Integrale Vroeghulp voor gemeenten
De taskforce Integrale Vroeghulp en het Ondersteunings Team Decentralisaties van de VNG organiseren op 22 juni en 30 juni “een werkatelier Integrale Vroeghulp” voor gemeenten. In het werkatelier wordt ingegaan op:

 • Vroegsignalering
 • Door- en terugverwijzing
 • Onderzoek en diagnostiek
 • Zorg-onderwijs
 • Casemanagement
 • (preventieve) ondersteuning
 • Regie op het netwerk (o.a. coördinatie)

Dit doen we aan de hand van casuïstiek en met experts uit het werkveld.

Meerwaarde Integrale Vroeghulp
IVH kan als hefboom dienen voor het realiseren van de door gemeenten gewenste inhoudelijke veranderingen en resultaten. Het netwerk Integrale Vroeghulp draagt bij aan het:

 • vroegtijdig opsporen, signaleren en ondersteunen van mogelijke ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek bij kinderen;
 • investeren in eigen kracht en versterken van de eigen regie van ouders en kind;
 • faciliteren van professionals van algemene voorzieningen in het onderkennen en zelf oplossen van mogelijke problemen en zo nodig snel doorschakelen naar gebundelde/gespecialiseerde expertise;
 • efficiënt organiseren van een netwerk van partners op alle relevante domeinen en (boven)lokale niveaus.

IVH werkt ook als financiële hefboom. Met een relatief beperkte investering in IVH wordt een veelvoud aan financiële middelen en inzet in samenhang gemobiliseerd binnen en buiten het gemeentelijk domein. Lees meer over de (financiële) meerwaarde van IVH in de maatschappelijke businesscase van IVH in Zuid Limburg. Uit eerder onderzoek bleek al dat elke euro geïnvesteerd in IVH €1,68 oplevert.

Locatie en tijd
Maandag 22 juni 2015 9.30-12.30 uur Zwolle
Dinsdag 30 juni 2015 9.30-12.30 uur Utrecht

Doelgroep
Gemeentelijke medewerkers betrokken bij de Toegang tot jeugdhulp.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Magda Jablonski (magda.jablonski@vng.nl). Bij uw aanmelding kunt u onderwerpen aandragen zodat het werkateliers ook op uw situatie aansluit. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met daarin de exacte locatie van de bijeenkomst.

Meer informatie over Integrale Vroeghulp
www.integralevroeghulp.nl

 

Contact