Tijdig signaleren mogelijk maken

Tijdig signaleren loont, in elk opzicht. Wanneer (problemen door) een beperking tijdig herkend worden, kan veel voorkomen worden. Tijdig signaleren is de eerste stap tot een effectieve aanpak van problemen én meedoen.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Tijdig signaleren mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema tijdig signaleren en preventie, in relatie tot mensen met een beperking. Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema tijdig signaleren en preventie: overheid, onderwijs, sociaal domein, politie, veiligheid en justitie, bemoeizorg, verslavingszorg, GGZ, kinderopvang, opleidingscentra.

Tijdig signaleren mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. We nodigen iedere organisatie die actief is op dit thema uit om met ons in gesprek te gaan. Om te bekijken hoe we samen meer mogelijk kunnen maken.

Agenda
12 november 2020 Mini-symposium ‘Nooit meer helemaal de oude’
“Revalidatie na corona zwaarder dan gedacht: ‘We zien steeds meer patiënten met de symptomen van een herseninfarct’“, kopt Dagblad van het Noorden met...
Lees meer

Wat werkt?

Kennis uit actuele rapporten
Position paper ‘Borging Integrale Vroeghulp binnen gemeenten’
Integrale Vroeghulp – Hoe zorg je er, als gemeente, voor dat kwetsbare jonge kinderen met een (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsvraag snel de...
Lees meer
Factsheet Quickscan Vroeghulp in Nederland
Integrale Vroeghulp – Middels de quickscan onder alle Nederlandse gemeenten is getracht inzicht te krijgen in de landelijke stand van zaken van Vroeghulp....
Lees meer
Rapportage Quickscan Vroeghulp in Nederland
Integrale Vroeghulp – Met de quickscan onder alle Nederlandse gemeenten wil het landelijk advies en ondersteuningsteam Integrale Vroeghulp inzicht krijgen in de landelijke...
Lees meer
Lezen is niet begrijpen
Rijksuniversiteit Groningen, Kredietbank Nederland, Syncasso Nederland BV, Stichting Lezen en schrijven – Onderzoek naar leesvaardigheid  onder mensen met financiële problemen. De directe aanleiding...
Lees meer
Actieplan LVB, schulden en werk
MEE NL, NVVK, Sociaal Werk Nederland, Federatie Opvang, BPBI, Divosa, Cedris, SBCM – Het rapport LVB, schulden en werk vormt de aanleiding om...
Lees meer
Achtergrondstudie LVB, schulden en werk
Hogeschool van Amsterdam – Interventies voor mensen met een LVB gericht op arbeidsparticipatie of schulden. Een literatuurstudie naar effectieve interventies. Deze achtergrondstudie is...
Lees meer
Rapport LVB, schulden en werk
MEE NL, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Leiden, SBCM – Verkenning van de ondersteuningsbehoefte van mensen met een licht verstandelijke beperking bij de aanpak van...
Lees meer
Bestuurlijke reactie VNG op aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
VNG – De VNG is voorstander en pleitbezorger van adequate gegevensuitwisseling die helpt om financiële problemen vroegtijdig te signaleren, om het ontstaan van...
Lees meer
Factsheet De meerwaarde van Integrale Vroeghulp in uw gemeente
VNG – Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van...
Lees meer
Factsheet Gemeentelijke varianten bij borging integrale vroeghulp
VNG – Met de transities sociaal domein werden gemeenten verantwoordelijk voor de Integrale Vroeghulp en Expertise jonge kind. Integrale Vroeghulp is een werkwijze...
Lees meer
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Rapport Mediawijsheid volwassenen
Mediawijzer.net – De groep Kwetsbaren laat de grootste risico’s zien op alle competenties van mediawijsheid. Ze zijn niet compleet digitaal onvaardig (ze kunnen...
Lees meer
De mediawijsheid van jongeren in beeld
Mediawijzer.net – Onderzoek naar mediawijsheid onder jongeren van 13 tot 18 jaar. Deze rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek onder jongeren. We...
Lees meer
Infographic ‘Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden’
Movisie – Armoede en (problematische) schulden zijn vaak structureel van karakter. Naast een financieel probleem is er bij veel mensen ook sprake van...
Lees meer
Dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van armoede en schulden’
Movisie – Het samenbrengen van beide vraagstukken in dit dossier heeft tot doel een samenhangend raamwerk neer te bieden dat behulpzaam kan zijn...
Lees meer
Actieplan Aan de slag met armoede en schulden
Movisie – Een actieplan voor beleidsmakers van gemeenten, medewerkers van sociale wijkteams, maatschappelijke dienstverleners en vrijwilligers. Het ondersteunt bij het gezamenlijk effectief aanpakken...
Lees meer
Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld
Movisie, Rutgers – De verschillende betekenissen van seksuele grensoverschrijding en een overzicht van cijfers
Lees meer
Rapport ‘Oog voor mensen met een LVB?’
Movisie – Vooronderzoek Programma sociaal domein: succesfactoren en knelpunten in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid
Lees meer
Handreiking Integrale Vroeghulp
Ministerie van Veiligheid en Jusitie, Ministerie van VWS, VNG en Integrale Vroeghulp – Hoe organiseer ik als gemeente goede zorg voor kwetsbare kinderen...
Lees meer
Handreiking vroegsignalering van een LVB
Landelijk Kenniscentrum LVB – Een handreiking voor professionals in de nulde en eerste lijn om te bevorderen dat een LVB, of achterstanden en...
Lees meer
Rapport peiling Kansrijke Start
Ministerie van VWS – Flitspeiling met centrale vraag ‘In hoeverre zijn (jonge) ouders bekend met het belang van de eerste 1000 dagen, en...
Lees meer
Factsheet Kansrijke Start
Ministerie van VWS – We krijgen maar één kans op een goede start. Daarom is het van groot belang om alles te doen...
Lees meer
Actieprogramma Kansrijke Start
Ministerie van VWS – Om ieder kind een gezonde, veilige en kansrijke start te bieden is meer landelijke én lokale aandacht voor de...
Lees meer
Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen
Koplopers – Toekomstwijzer kwetsbare groepen: mensen met een (licht)verstandelijke beperking, kinderen met een auditieve en/of visuele beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen.
Lees meer
Whitepaper ‘Samenwerken met de mensen om wie het gaat’
Pharos – Als we gezondheidsverschillen duurzaam willen aanpakken, is het cruciaal hun stem echt te gaan horen, te luisteren en onderdeel te laten...
Lees meer
Tijdig en doordacht – Over preventie bij maatschappelijke opgaven en de rol van gemeenten
VNG – Preventie is in. En dat is begrijpelijk. Voorkomen is beter dan genezen. In dit essay staat de vraag centraal wat preventie...
Lees meer
IBO Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Resultaten uit ervaring
Eindrapportage NAH en LVB in het vizier
MEE – Achterliggende oorzaken van verward gedrag: project met als doel meer inzicht te krijgen in de huidige situatie met betrekking tot het...
Lees meer
MEE Signaleringsrapport Kwetsbare jongeren in Corona-tijd
MEE – Het signaleringsrapport dat voor u ligt benadrukt de urgentie van de verslechtering van de positie van  kwetsbare jongeren door de coronamaatregelen. ...
Lees meer
MEE Trend- en signaleringsrapportage
MEE – MEE brengt jaarlijks het MEE Trend- en Signaleringsrapport uit met daarin de knelpunten in de (uitvoering) van wet- en regelgeving, die...
Lees meer
Uitkomsten Levenscoach als methodiek voor ‘vinger aan de pols’
MEE, Windesheim – Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van mensen met een beperking en de resultaten van een methodiek om...
Lees meer
Doorrekening preventieve effect en maatschappelijke kostenbesparing
MEE – 10x maatschappelijke kostenbesparing door preventie en kwaliteit van leven aan de hand van doorrekening van diverse casussen met behulp van de...
Lees meer
Meerwaarde psychodiagnostisch onderzoek
MEE – Op basis van het advies van een gedragskundige, kan het wijkteam passende ondersteuning realiseren. Verergering van veelzijdige problematiek en bijbehorende maatschappelijke...
Lees meer
Overzicht resultaten herpositionering Integrale Vroeghulp in gedecentraliseerde jeugdstelsel
Integrale Vroeghulp – VWS heeft in juni 2017 extra financiering gegeven om de borging landelijke kennisfunctie Integrale Vroeghulp te kunnen uitvoeren als extra...
Lees meer
Resultaten Integrale Vroeghulp
MEE – Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van...
Lees meer
Resultaten Grip op verwardheid
MEE – Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe.  Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan...
Lees meer
Resultaten trainingen professionals en vrijwilligers
MEE – Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft in de kracht van het...
Lees meer
De meerwaarde van Integrale Vroeghulp
VNG – Vroege herkenning van problemen bij jonge kinderen verlaagt de zorgkosten op de langere termijn, maar voorkomt bovenal een moeilijke zoektocht van...
Lees meer
Het effect van Smart met Geld
MEE, Rabobank Salland – Verstandig omgaan met geld: zeker voor kwetsbare jongeren is dat een uitdaging. Door het project Smart met Geld kunnen...
Lees meer

Handig

Herkennen van en omgaan met LVB
Tips voor het herkennen van en omgaan met mensen met LVB
Lees meer
6x LVB en.. (kenniscarrousel)
Korte fragementen over LVB in relatie tot actuele onderwerpen
Lees meer
Checklist lokale coalitie Kansrijke Start
Vijf basisprincipes voor lokale coalities Kansrijke Start
Lees meer
Signaleringslijst NAH kinderen en jongeren
Signaleringslijst voor kinderen en jongeren met hersenletsel
Lees meer
Stappenplan goede zorg aan jonge kind
Stappenplan voor gemeenten over organiseren van zorg aan jonge kind
Lees meer
NAH-in-beeld kinderen en jongeren
Vragen voor signaleren van niet-aangeboren hersenletsel bij jongeren
Lees meer
Herkennen van en omgaan met ASS
Tips voor het herkennen van en omgaan met mensen met autisme
Lees meer
Handreiking vroegsignalering LVB
Screeningsinstrumenten en hulpmiddelen bij vroegsignalering LVB
Lees meer
3x Vroege signalering en zwangerschap
Ervaringsdeskundigen over het belang van vroege signalering
Lees meer

Partners

Ga met ons in gesprek

Vul hieronder jouw gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact op!

Tijdig signaleren mogelijk maken

Samen met alle partijen die actief zijn op dit thema.
Wij geloven in doen. Jij ook?

 

Ga met ons in gesprek

Meer inspiratie over het thema