Toegankelijkheid

Ruim 20% van de Nederlandse bevolking heeft een beperking*. De wens om de maatschappij waarin we leven toegankelijk te maken voor iedereen, ook mensen met een beperking, wordt steeds meer kracht bijgezet. In 2016 is het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ in Nederland geratificeerd. De kern van dit verdrag is dat mensen met zowel fysieke, zintuiglijke als ook verstandelijke beperkingen gelijke rechten hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving. Het verdrag is een opdracht voor iedereen. Het verplicht overheid(instanties), ondernemers en werkgevers om hun goederen, diensten en werkgelegenheid toegankelijker te maken voor mensen met een beperking**.

En daar blijft het niet bij. Zo is het actief organiseren van meedenken een steeds meer gehoorde eis of voorwaarde, bijvoorbeeld in de Omgevingswet die naar verwachting vanaf 2021 van kracht zal zijn. Legt de Wet Banenafspraak een minimaal aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op. En is in 2019 de eerste Minister van Gehandicaptenzaken gekozen.

Mensen met een beperking en toegankelijkheid
Eén op de zeven mensen communiceert ‘anders dan anders’ vanwege een niet-zichtbare beperking. Zij zijn verbaal vaak goed onderlegd, waardoor de beperking niet direct opvalt. En toch gaat het wel eens mis: klachten of conflictsituaties als gevolg van onduidelijkheid en onbegrip, communicatie die niet het gewenste effect heeft of het niet nakomen van gemaakte afspraken. Onterecht worden mensen weggezet als ‘probleemklant’, terwijl het heel vaak gaat om een misverstand.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van toegankelijkheid?
Enkele voorbeelden:

  • Inzicht in ‘quick wins’ op het gebied van schriftelijke, digitale, mentale, beleidsmatige of fysieke toegankelijkheid met inzet van ervaringsdeskundigen
  • Deskundigheidsbevordering op het gebied van het herkennen van en omgaan met mensen met een beperking
  • Organiseren van meedenken en benutten van ervaringsdeskundigheid, bv. met het oog op de Omgevingswet
  • Coördinatie van ketenaanpak en samenwerking op het gebied van toegankelijkheid of bv. het inzetten van ervaringsdeskundigheid
  • Samen met de doelgroep inzetten op de beweging van taal naar beeld, bv. het begrijpelijk maken van hulpteksten middels beeld, explainer videos, pictogrammen en vlogs

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633 of maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’.

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

*In Nederland wonen 2,3 miljoen mensen met een lichamelijke beperking (motorisch, visueel of auditief), 110.000-330.000 mensen met een lichte verstandelijke beperking (IQ 50 – 70) en nog eens 2,2 miljoen zwakbegaafden (IQ 70- 85). Daarnaast hebben naar schatting 168.000 mensen een Autisme Spectrum Stoornis. Tel daar een percentage niet-aangeboren hersenletsel bij op en de groep mensen met een beperking is omvangrijk. Bronnen: Sociaal en Cultureel Planbureau, Factsheet ‘Mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen’; VGN, feiten en cijfers; MEE, prevalentiecijfers o.b.v. gegevens van o.a. benchmark MEE, CBS, SCP, Gezondheidsraad, Trimbos instituut en RIVM.

**O.a. via artikel 2 van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) en banenafspraken tussen werkgeversorganisaties en het kabinet. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maart 2015), Plan van Aanpak Implementatie VN-verdrag Handicap.

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact