Van school naar werk met de Toekomstcoach

Veel kwetsbare jongeren die midden in de transitiefase van school naar werk zitten, krijgen geen uitkering en hebben geen indicaties voor zorg. Daardoor kunnen ze nergens op terugvallen en zijn ze bij niemand in beeld. Rond diezelfde periode verandert er voor hen ook veel in het wettelijk kader van hulp en ondersteuning én in de privé-situatie. Omdat de bovengenoemde problemen vaak hand in hand gaan, is de regierol in de driehoek zorg – onderwijs – werk van groot belang. Zowel voor de jongere zelf, maar ook voor de maatschappij. Problemen bij de transitie van school naar werk kunnen worden voorkomen door op school te beginnen met ondersteuning en deze door te laten lopen tot in het werk. Zo kan de jongere vanuit zijn of haar eigen kracht naar een baan toewerken en kan er tegelijkertijd een vinger aan de pols gehouden worden. Ondersteuning van jongeren met behoud van eigen regie; een perfecte rol voor de toekomstcoach.

Resultaten

  • Het netwerk en de situatie van de deelnemer zijn in kaart gebracht
  • Er is inzicht in (eventueel ontbrekende) vaardigheden die noodzakelijk zijn om een opleiding te (blijven) volgen of aan het werk te (blijven) gaan, zowel bij de deelnemer als bij de betrokkenen om de deelnemer heen
  • De deelnemer heeft een toekomstplan, waarbij eventuele drempels om mee te kunnen (blijven) doen zijn ondervangen, al dan niet ondersteund door het netwerk van de deelnemer
  • De deelnemer is aangehaakt en gemotiveerd voor verdere ondersteuning
  • Er is een sluitende aanpak gerealiseerd

Deze resultaten dragen bij aan het voorkomen van uitval bij school of werk en het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kunnen jongeren tussen de 13 en 27 jaar optimaal meedoen naar vermogen in de maatschappij en worden de instroom van uitkeringen en de (maatschappelijke) kosten van verzuim en uitval verminderd. Een recent door een onafhankelijk bureau uitgevoerde maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geeft blijk van een eerste indicatie van potentiële, maatschappelijke opbrengsten met een inzet-baten ratio van €1,- tot €2,40*.

Werkwijze
De toekomstcoach ondersteunt jongeren die vast dreigen te lopen in het onderwijs. Dat is relevant vanaf halverwege de onderwijsfase, totdat een stabiele situatie is bereikt op alle leefgebieden. De toekomstcoach is in die periode vooral de verbindende schakel tussen alle betrokken partijen, biedt de jongere een vertrouwde basis om op terug te vallen en bewaakt voor iedereen de samenhang; niet alleen de persoon in kwestie en, bijvoorbeeld, diens werkgever, maar ook hulpverleningsinstanties en naasten. De Toekomstcoach heeft meerwaarde, omdat deze verder kijkt naar alle leefgebieden die mogelijk van invloed zijn op het functioneren, bijvoorbeeld ook de thuis- of financiële situatie. Of overgangsmomenten in iemands leven, zoals een verhuizing. Onderzoek** bevestigt het effect van veranderingen in de directe omgeving op uitval binnen onderwijs en werk bij mensen met een beperking. Een levensbrede aanpak levert 4x de investering op.

Meer weten? Neem contact op met MEE via T 088 633 0 633.

* 1 € besteed levert X € op (MKBA MEE, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau) ** MBC ‘Levensbrede aanpak bij autisme’ (Vanuit autisme bekeken, okt. 2015); Duurzame inzetbaarheid van gedeeltelijk arbeidsgeschikten (AI-Blad 33, SDU-uitgeverij, 2012); International research on inclusion of young people with disabilities (Edwin L. de Vos, 2007-2013)

Eens sparren?

Download leaflet

Referentieprojecten

Publiekssamenvatting MKBA Toekomstcoach