Toolbox verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen

Landelijk neemt het aantal meldingen van verwarde personen steeds meer toe. Vaak wordt de oorzaak van verward gedrag direct gelinkt aan een psychische aandoening. Maar in de praktijk is dit bij 30% van personen met verward gedrag het geval. Veel vaker leidt een licht verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel tot verward gedrag. Deze mensen worden niet altijd goed begrepen, of zij begrijpen de ‘buitenwereld’ niet altijd.

MEE heeft met samenwerkingspartners een aantal tools opgezet voor professionals die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen die verward gedrag vertonen als gevolg van een niet-zichtbare beperking. Dit draagt eraan bij dat situaties minder snel escaleren. En dat personen met verward gedrag uiteindelijk met meer begrip worden bejegend en minder worden gestigmatiseerd.

Gratis tools voor beleidsmakers en professionals

 • Onderzoeksrapport ‘LVB en NAH in het vizier’. Professionals bij de politie, justitie en in de GGZ krijgen regelmatig te maken met verwarde mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenaandoening) of LVB (lichte verstandelijke beperking). Helaas worden deze beperkingen vaak niet herkend en worden deze mensen mede hierdoor niet op de juiste manier begeleid, waardoor crisissituaties nog verder kunnen escaleren. MEE heeft in het project ‘LVB en NAH in het vizier’ onderzocht welke factoren daarbij een rol spelen en wat gedaan kan worden om dat te voorkomen. Vraag gratis aan en maak er direct gebruik van >
 • Handreiking en checklist aanpak mensen met verward gedrag en niet-zichtbare beperkingen. MEE heeft de initiatieven geïnventariseerd, die zich richten op niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag. De belangrijkste elementen hieruit hebben we verwerkt tot een checklist voor lokale en regionale betrokkenen. Hiermee kunnen zij nagaan of de door hen gekozen benadering voldoende rekening houdt met mensen met niet-zichtbare beperkingen. En zij kunnen zich laten inspireren door initiatieven, die gericht zijn op mensen met NAH, LVB en ASS. Vraag gratis aan en maak er direct gebruik van >
 • Persona’s: de verhalen van Kevin, Anne en Jordy. Kenniscentrum Vilans en MEE NL hebben ‘persona’s’ NAH, LVB en ASS en verward gedrag opgesteld. Dit zijn aan de praktijk ontleende beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken van de  doelgroep. De persona biedt professionals beter inzicht in de leefsituatie en vragen van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, een lichte verstandelijke beperking of autisme. Het geeft de professional in de wijk gelegenheid zijn acties af te stemmen op deze mensen en daarmee om te gaan. Vraag gratis aan en maak er direct gebruik van >
 • Position Paper Niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag
  Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB).
  Voor de juiste aanpak van verward gedrag is kennis over deze beperkingen daarom essentieel. Bekijk hier de position paper Niet-zichtbare beperkingen en verward gedrag.
 • Herkenningskaart voor omgang met personen die verward gedrag vertonen.
  De folder en herkenningkaart zijn ontwikkeld vanuit het project Verwarring al om? Folder Herkenningskaart en Herkenningskaart.

Trainingen en e-learnings 

 • E-learning ‘Niet-zichtbare beperkingen beter in beeld’. Deze e-learning is ontwikkeld voor de volgende zes beroepsgroepen werkzaam in de wijk: agent op straat, sociaal beheerder, wijkverpleegkundige, loket- of baliemedewerker, ambulancepersoneel en doktersassistent. Vraag (meer informatie) aan >
 • Training Niet-zichtbare beperking en onbegrepen gedrag. Deze training is ontwikkeld voor mensen die in aanraking komen met verwarde personen (o.a.  zorgprofessionals, woningcorporatiemedewerkers, politie, loketmedewerkers van de gemeente en naastbetrokkenen). Het is mogelijk deze training afzonderlijk te volgen of als onderdeel van een door de gemeente geïnitieerd, integraal project ‘Grip op Verwardheid’. Al naar gelang behoefte kan deze training gecombineerd worden met een uitgebreidere module MHFA (Mental Health First Aid). In 2019 komen deze en andere trainingen in aanmerking voor subsidie waardoor het mogelijk is om professionals en vrijwilligers nagenoeg kosteloos te trainen. Vraag (meer informatie) aan >

Inschakelen van ervaringsdeskundigen

 • Schriftelijke, digitale of bijvoorbeeld mentale ‘quickwins’ in kaart brengen bij organisaties die in aanraking komen met mensen die verward gedrag vertonen, door het inschakelen van ervaringsdeskundigen met diverse niet-zichtbare beperkingen. Het is mogelijk ervaringsdeskundigen afzonderlijk in te schakelen bij een specifieke vraag of als onderdeel van een QuickScan. Vraag (meer informatie) aan >

Op basis van deze tools is er binnen verschillende gemeenten en organisaties gewerkt aan grip op verward gedrag. Er zijn lokaal subsidiemogelijkheden beschikbaar, bijvoorbeeld vanuit ZonMw voor genoemde en aanverwante trainingen op het gebied van verward gedrag.

Woningcorporatie: “Ervaringsdeskundigen hebben o.a. onze website onder de loep genomen: welk effect heeft onze website bijv. op iemand die autisme heeft? De QuickScan is een goed initiatief en een toegevoegde waarde voor organisaties om de kwaliteit van je dienstverlening verder omhoog te krijgen.”

Meer weten? Neem contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633.

Maak nu gebruik van subsidie voor trainingen!

Contact