Steun organiseren mogelijk maken

Doen wat nodig is én het systeem betaalbaar houden. Steun organiseren betekent verbondenheid creëren. Een steunsysteem dat zoveel mogelijk vragen afvangt en vooral ook voorblijft.

Lees waarom

Regionaal knooppunt voor kennis en expertise

Steun organiseren mogelijk maken is het regionale knooppunt voor kennis en expertise op het thema steun organiseren, in relatie tot mensen met een beperking. Het bundelt, verrijkt en deelt practice based kennis en expertise met partners in de provincies Drenthe, Overijssel, Flevoland en Gelderland. Met als doel: meedoen mogelijk maken bevorderen bij alle partijen in de regio die actief zijn op het thema steun organiseren: overheid, zorgkantoren, huisartsenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, onderwijs.

Steun organiseren mogelijk maken is een initiatief van MEE, expertisepartner op actuele vraagstukken rondom mensen met een beperking. We geloven in doen. En hebben echte ‘kunners’ in huis. Die meedoen mogelijk maken. En meedoen mogelijk maken faciliteren. Door kennis en expertise te leveren. Nieuwe integrale concepten te ontwikkelen. Samenwerking aan te gaan in onderzoek en praktijk. En pilots en projecten op te zetten of verder uit te bouwen. Samen met partners. En ervaringsdeskundigen, de mensen om wie het gaat. MEE nodigt iedere organisatie die actief is op dit thema uit om haar vraag te stellen. Op deze manier kunnen we samen meer mogelijk maken.

Agenda
3 november 2022 Mini-symposium Verslaving & niet-zichtbare beperking
Wat zijn de signalen en welke hulp is mogelijk? Hoe herken je verslaving bij mensen met een niet-zichtbare beperking? En hoe kun je...
Lees meer
8 april 2021 Online bijeenkomst: bespreken resultaten onderzoek Impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking
In september 2020 is MEE gestart met een grootschalig onderzoek naar de impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke...
Lees meer
12 november 2020 Mini-symposium ‘Nooit meer helemaal de oude’
Beste relatie, Je wenst je te registreren voor het mini-symposium ‘Nooit meer helemaal de oude’ op donderdag 12 november van 14.45 tot +/-...
Lees meer

Wat werkt?

Kennis uit actuele rapporten
Welk maatwerk werkt goed voor kwetsbare jongvolwassenen 16-27?
Ministerie van SZW, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie – Casussen uit de praktijk die bevestigen dat we de ondersteuning aan kwetsbare jongeren nog beter moeten...
Lees meer
Het Participatiewiel
Movisie – Wil je in je gemeente werken aan integrale participatiebevordering? Dan is het Participatiewiel van Movisie een handig hulpmiddel. Het Participatiewiel biedt...
Lees meer
Infographic Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid
Movisie – Deze informatie is afkomstig uit het dossier Wat Werkt bij de aanpak van eenzaamheid van Movisie waarin gegevens uit wetenschappelijk onderzoek...
Lees meer
Kamerbrief over complexe zorgvragen
Ministerie van VWS – Goede, toegankelijke en vindbare zorg is belangrijk voor iedereen. Dagelijks krijgen vele duizenden mensen passende zorg. Tegelijkertijd zijn er...
Lees meer
Wie helpen de weg te vinden?
XpertiseZorg – Onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) is vanaf 2007 opgenomen in de Wmo. Sinds 2015 beschikken gemeenten over de middelen om cliëntondersteuning in te...
Lees meer
Als het niet lukt om het zelf te regelen
Andersson Elffers Felix, Instituut voor Publieke Waarden – Definitieve eindrapportage onderzoek naar de vraag naar cliëntondersteuning.
Lees meer
Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking
Ministerie van Financiën – Dit interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) gaat over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat...
Lees meer
Kamerbrief over voortgang cliëntondersteuning
Ministerie van VWS – Dit kabinet investeert deze kabinetsperiode €55 miljoen in cliëntondersteuning. De essentie van cliëntondersteuning is dat iemand naast de cliënt...
Lees meer
Actief werken aan lokaal samenspel in zorg en ondersteuning
LSA, Movisie, Vilans – Steeds meer mensen willen in hun eigen wijk of dorp zelf zorg en ondersteuning organiseren. In de samenwerking tussen...
Lees meer
Werken aan sociale netwerken van cliënten
Vilans – Waarom werken aan sociale netwerken? Omdat relaties en een sociaal netwerk belangrijk zijn voor een gelukkig leven is het belangrijk dat...
Lees meer
Integraal werken in de wijk met met mensen met een LVB en/of GGZ problematiek
Integraal werken in de wijk – Dit is een uitgave van Integraal Werken in de Wijk. In dit landelijk programma Integraal  Werken in...
Lees meer
Dossier Wat werkt bij eigen regie
Movisie – Wanneer mensen in situaties verkeren waarin ze voor korte of langere tijd een beroep moeten doen op hulp of ondersteuning, is...
Lees meer
Dossier Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid
Movisie – In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de...
Lees meer
Werk en inkomen in integrale aanpakken
Movisie – Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt,...
Lees meer
Wat werkt bij integraal werken in de wijk
Integraal werken in de wijk – Integraal werken is een begrip dat bijna niet meer is weg te denken uit het sociale domein....
Lees meer
Ervaringsdeskundigen in het sociaal domein
Movisie – Ervaringsdeskundigheid is vernieuwend en in het sociaal domein volop in ontwikkeling. Daardoor is het nog omgeven met vragen en verwarring. In...
Lees meer
Het eerste jaar koplopers – Inzichten en aanbeveligen voor cliëntondersteuning
Movisie – Dit rapport is niet alleen een terugblik op het eerste jaar van het koploperproject, maar ook een bundeling van ervaringen, inzichten...
Lees meer
Informele zorg in het hbo
Expertisecentrum Mantelzorg – Deze bundel helpt u om informele zorg goed aan bod te laten komen in hbo-opleidingen Zorg en Sociaal werk. We...
Lees meer
Handreiking cliëntondersteuning – Samenspel formele en informele zorg
Movisie – Deze handreiking is bedoeld om gemeenten handvatten te bieden op basis van de inzichten en ervaringen vanuit de koplopergemeenten. De handreiking...
Lees meer
Handreiking cliëntondersteuning – Inwoners betrekken
Movisie – Wie werk wil maken van de (door)ontwikkeling van beleid en praktijk, samen met de mensen om wie het gaat, vindt in...
Lees meer
Handreiking cliëntondersteuning – Wat valt eronder en hoe bied je het levensbreed aan?
Movisie – Binnen het Koploperproject Cliëntondersteuning blijken vrijwel alle koplopers hiermee te worstelen. Deze handreiking is geschreven om hun inzichten en ervaringen te...
Lees meer
Masterthesis ‘Het sociaal kapitaal van jongeren in het Nederlandse middelbare beroepsonderwijs’
Joost de Haan, Universiteit Utrecht – De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandeld is : Welke negatieve bronnen zijn er te...
Lees meer
Infographic Wat werkt bij eigen regie
Movisie – Weergave van vragen voor het gesprek met de cliënt en de competenties die eigen regie vraagt van professionals.  
Lees meer
Ervaringskennis in beleid
Movisie – Ervaringskennis wordt steeds meer gezien als volwaardige kennisbron, naast wetenschappelijke en professionele kennis. Het inzetten van ervaringskennis op beleidsniveau helpt om...
Lees meer
Ervaringsdeskundigheid in de wijk
Movisie – Wilt u binnen uw organisatie of gemeente aan de slag met ervaringsdeskundigheid? Deze handreiking helpt u op weg. De inzet van...
Lees meer
Verbinden werken & inkomen en zorg & welzijn
Integraal Werken in de Wijk & Movisie – Deze publicatie biedt een kijkje in de keuken van vijf gemeenten. Je leest hoe zij...
Lees meer
Rede ‘Verlangen naar integraliteit’
Prof. dr. Mirella M.N. Minkman, Tilburg University – In deze bijdrage beschrijft zij hoe integrale zorg vorm dient te krijgen en welke onderzoekspijlers...
Lees meer
Rapport ‘Oog voor mensen met een LVB?’
Movisie – Vooronderzoek Programma sociaal domein: succesfactoren en knelpunten in het gemeentelijke uitvoeringsbeleid
Lees meer
Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen
Koplopers – Toekomstwijzer kwetsbare groepen: mensen met een (licht)verstandelijke beperking, kinderen met een auditieve en/of visuele beperking, mensen met psychiatrische problematiek en ouderen.
Lees meer
Resultaten uit ervaring
Onderzoeksrapport ‘Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten’
Een meta-analyse naar de opbrengsten van vijf pilots gespecialiseerde cliëntondersteuning, onderdeel van het Programma Volwaardig leven.
Lees meer
Factsheet ‘Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een LVB’
Eerste resultaten van grootschalig onderzoek: een groot deel van de laaggeletterden en mensen met een LVB maakt zich vaak zorgen over corona of is bang voor corona.
Lees meer
Signaleringsrapportage kwetsbare jongeren in coronatijd – najaar 2020
Het signaleringsrapport benadrukt de toenemende zorgen over kwetsbare jongeren door de coronamaatregelen. Het is een vervolg op de signaleringsrapportage van april 2020, tijdens de eerste coronagolf.
Lees meer
MEE Signaleringsrapport Kwetsbare jongeren in Corona-tijd
MEE – Het signaleringsrapport dat voor u ligt benadrukt de urgentie van de verslechtering van de positie van  kwetsbare jongeren door de coronamaatregelen. ...
Lees meer
MEE Trend- en signaleringsrapportage
MEE – MEE brengt jaarlijks het MEE Trend- en Signaleringsrapport uit met daarin de knelpunten in de (uitvoering) van wet- en regelgeving, die...
Lees meer
Resultaten Kantelcoach
MEE, Christelijke Hogeschool Ede – Werkelijk aansluiten bij de vraag en de persoon, in alle opzichten. En regie, verantwoordelijkheid over eigen leven en...
Lees meer
Uitkomsten effectmetingen diverse meetinstrumenten
MEE – Artikel in Sociaal Bestek die de zoektocht en uitkomsten van MEE beschrijft naar waardecreatie in het sociaal domein en het aantoonbaar...
Lees meer
De impact van de werkwijze Sociale Netwerk Versterking
MEE Kennisalliantie SNV – Uitkomsten van een onderzoek naar de effecten en de verwachte maatschappelijke opbrengsten van de werkwijze Sociale Netwerk Versterking.
Lees meer
Uitkomsten Levenscoach als methodiek voor ‘vinger aan de pols’
MEE, Windesheim – Een onderzoek naar kritische kruispunten in het leven van mensen met een beperking en de resultaten van een methodiek om...
Lees meer
Doorrekening preventieve effect en maatschappelijke kostenbesparing
MEE – 10x maatschappelijke kostenbesparing door preventie en kwaliteit van leven aan de hand van doorrekening van diverse casussen met behulp van de...
Lees meer
Resultaten inzet ervaringsdeskundigheid
MEE – Ervaar MEE is een integraal concept gebaseerd op een poule ervaringsdeskundigen, bestaande uit mensen die ervaring hebben met leven met een...
Lees meer
Resultaten trainingen professionals en vrijwilligers
MEE – Een inclusieve samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen, bereiken we niet alleen. MEE gelooft in de kracht van het...
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Toekomstcoach
MEE – In haar zoektocht naar het beter aantoonbaar maken van het effect van sociale interventies, heeft MEE Society Impact opdracht gegeven onderzoek...
Lees meer
Maatschappelijke kosten-batenanalyse Levenscoach
MEE – In haar zoektocht naar het beter aantoonbaar maken van het effect van sociale interventies, heeft MEE Society Impact opdracht gegeven onderzoek...
Lees meer

Handig

De bril van Sociale Netwerk Versterking
Tool bewustzijn houding professional bij hulpvraag
Lees meer
Fasen Sociale Netwerk Versterking
Vier fasen van Sociale Netwerk Versterking
Lees meer
Professional als procesbegeleider
Rol professional als procesbegeleider (Sociale Netwerk Versterking)
Lees meer
Zorg organiseren kind met chronische aandoening
Portretten, praktijkvoorbeelden en tips voor professionals
Lees meer
Onafhankelijke cliëntondersteuning nader bekeken
Niet wat, maar waarom, hoe en waar
Lees meer
De matrix van levensbreedheid
Drie dimensies van levensbreedheid bij het aanbieden van cliëntondersteuning
Lees meer
Kennisbouwstenen integraal werken in de wijk
Kennisbouwstenen voor professionals die integraal werken in de wijk
Lees meer
Wat verandert er als je 18 jaar wordt?
Alle dingen die je zelf mag of moet regelen stap voor stap uitgelegd
Lees meer

Partners

Ga met ons in gesprek

Bel met een van onderstaande MEE-collega’s:

Peter Revenboer, 06 113 027 30
Patricia Koopman, 06 463 786 08
Christien de Groot, 06 309 972 46
Peter Veldman, 06 121 34 686

Je mag ook je gegevens invullen in onderstaand contactformulier. Dan nemen we zo snel mogelijk contact op!