Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. De focus op preventie vertaalt zich zichtbaar in de wens, wil of zelfs plicht om signalen van problemen die kunnen leiden tot (ernstige) ‘gezondheidsschade’ vroegtijdig te herkennen en direct adequaat aan te pakken. Van passief naar proactief en ‘outreachend’. Aanpassingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moeten het makkelijker maken om mensen met schulden op basis van betalingsachterstanden op allerlei vindplekken een vlaggetje mee te geven. Een aangescherpte meldcode voor huiselijk geweld of kindermishandeling verplicht professionals vanaf 2019 om ook bij onduidelijke vermoedens melding te maken. En een nog breder getrokken, regionale aanpak rondom vroegtijdig schoolverlaten moet het aantal jongeren dat de school verlaat zonder startkwalificatie drastisch terugbrengen: tijdig in beeld hebben én houden.

Ook omdat het loont. Zo wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het effect van vroegsignalering. Bijvoorbeeld in de kinderopvang en het onderwijs: elke euro geïnvesteerd in vroegsignalering en vroege interventie zou potentieel €3,70 maatschappelijk rendement op moeten leveren*.

Mensen met een beperking en tijdig signaleren
In het voorbeeld van schulden leert de ervaring dat mensen gemiddeld 5 jaar wachten voor ze bij de gemeente aankloppen. Als de schulden inmiddels dusdanig hoog zijn opgelopen, is het niet alleen veel lastiger om deze op een goede manier af te lossen. Ook hebben de schulden dan vaak al tot andere problemen geleid; een slechtere gezondheid, problemen binnen het gezin en het verliezen van een baan omdat ze slechter presteren op het werk**. Bij mensen met een beperking zijn problemen in het ene leefgebied nog sterker van invloed op andere leefgebieden. Hun leven wordt vaker gekenmerkt door pieken en dalen, volgend op cruciale kruispunten en keuzemomenten in het leven. Overschatting en het niet kunnen overzien van de consequenties van keuzes, zorgen voor uitval en (vergaande) problematiek.

Wanneer (problemen bij) mensen met een beperking tijdig herkend worden, kan daarom veel voorkomen worden. En helemaal als vervolgens geanticipeerd wordt op die cruciale momenten in hun leven. Bijvoorbeeld in de transitiefase van school naar werk. Of bij de overgang 18-/18+, waarbij er in een relatief korte periode zowel in het wettelijk kader als ook in de privésituatie veel verandert.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van tijdig signaleren & preventie?
Enkele voorbeelden:

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633, maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’ of kijk op onze themapagina www.tijdigsignalerenmogelijkmaken.nl 

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

*Sinzer in opdracht van Gemeente Nijmegen (2017), Maatschappelijke Business Case ‘Vroeginterventie en vindplaatsgerichte werken op school en opvang’
**VNG (22 februari 2019), Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact