Zelfstandig wonen

De maatschappij wordt steeds complexer en een groeiende groep mensen heeft problemen om dit bij te benen. Mede door het groeiende individualisme dreigt een steeds groter onderscheid tussen weerbare en kwetsbare wijken en mensen: de één heeft het geld en de netwerken om zaken goed te regelen, de andere ontbreekt het aan beide en is op zichzelf aangewezen*.

Het scheiden van wonen en zorg vermindert daarnaast de mate waarin kwetsbare doelgroepen en hun hulpbehoefte herkend worden. En maakt het onduidelijker dan voorheen tot wie je je kunt richten. Klachten bij woningcorporaties en in de wijk resulteren dan sneller in politie-inzet dan de juiste hulp. En ondanks de goede wil van gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties om elkaar te vinden, wordt adequaat samenwerken bemoeilijkt door privacyvraagstukken, het niet verder kunnen komen dan de voordeur en het ontbreken van de kennis, expertise óf capaciteit benodigd om preventief een vinger aan de pols te houden bij deze doelgroep.

Mensen met een beperking en wonen
In tegenstelling tot mensen zonder beperking, wordt het leven van iemand met een beperking vaker gekenmerkt door pieken en dalen, volgend op cruciale kruispunten en keuzemomenten in het leven. Overschatting en het niet kunnen overzien van de consequenties van keuzes, zorgen voor uitval en (vergaande) problematiek. Zij hebben dan ook meer baat bij een ‘vinger aan de pols’: preventief contact op cruciale momenten en nagaan of het (nog) goed gaat op alle levensdomeinen die van invloed kunnen zijn op het functioneren. Door de informele en formele netwerken om iemand heen te activeren die dit kunnen ondersteunen, ontstaat bovendien een duurzame oplossing.

Wat kan MEE betekenen op het gebied van wonen?
Enkele voorbeelden:

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met een van onze projectleider via T 088 633 0 633, maak gebruik van het contactformulier onder ‘Eens sparren?’ of kijk op onze themapagina www.wonenmogelijkmaken.nl

MEE streeft naar een samenleving waarin iedereen naar vermogen mee kan doen, een inclusieve samenleving. Daarom willen we er, samen met onze partners, alles aan doen om meedoen mogelijk te maken. Door anderen daarbij te ondersteunen en onze kennis te delen, bereiken we samen meer.

*Koplopers in de zorg (2019), Toekomstwijzer kwetsbare doelgroepen 2019-2025

Eens sparren?

Op de hoogte blijven? Schrijf je in!

Contact